Sie sind hier

Kënnen sech d'Traineren op de Covid-19 teste loossen?

Parlamentarische Fragen Gesundheit und Pflege Sport und Freizeit Claude Lamberty Carole Hartmann

Fir déi beschtméiglech Betreiung z'assuréieren ass a ville Sportaarten den direkte Kontakt mam Sportler néideg. D'DP Deputéiert Claude Lamberty a Carole Hartmann froen dofir no, ob d'Traineren sech net sollte kënnen op de COVID-19 teste loossen. 

Fro

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister  an un den Här Sportminister weiderzeleeden:

„Fir déi beschtméiglech Betreiung z'assuréieren ass a ville Sportaarten den direkte Kontakt mam Sportler néideg.

Esouwuel fir de Seniors-, wéi och fir de Jugendberäich stellt sech dowéinst d'Fro, ob d'Traineren sech net sollte kënnen op de COVID-19 teste loossen .

Aus dësem Grond wëlle mir folgend Froen un d'Madamm Gesondheetsminister  an un den Här Sportminister riichten:

  • Kënnen d'Federatiounen an/oder d'Veräiner hir Traineren op de COVID-19 teste loossen?
  • Ginn et Mindestufuerderungen dass eng Federatioun oder e Veräin dierf eng Persoun an e COVID19-Test schécken?
  • Ass d'Regierung gewëllt d'Fraisen vun dëse preventiven Tester am Sportberäich z'iwwerhuelen ?“

 

Mat déiwem Respekt,

                           

           Claude LAMBERTY             Carole HARTMANN

            Deputéierten   Deputéiert


Claude Lamberty

Carole Hartmann