Sie sind hier

Nei Spuere fir de Covoiturage?

Parlamentarische Fragen Mobilität und Verkehr Max Hahn

Op ville Plazen am Ausland ginn extra Spuere fir de Covoiturage geschaf, wéi z.B. tëscht Arel a Sterpenich. Zu Lëtzebuerg ass dat bis lo nëmmen am Kader vum Ausbau vun der A3 virgesinn, dofir wollt den DP-Deputéierte Max Hahn vum zoustännege Minister wëssen, op wéi engen anere Plazen sou Spueren zu Lëtzebuerg méiglech wieren a bis wéini déi kéinten opgoen.

Fro

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Baute weiderzeleeden:

„De Covoiturage gëllt bekanntlech als sënnvoll Pist fir dass manner Autoen op de Stroossen ënnerwee sinn, a gëtt deementspriechend op ville Plazen duerch speziell Spuere gefërdert, wéi z.B. op der E25 tëscht Arel a Sterpenich.

An deem Kader wollt ech dem Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Baute folgend Froe stellen:

  • Ass vu Säite vum Mobilitéitsministère virgesinn, zousätzlech Spuere fir de Covoiturage zu Lëtzebuerg ze bauen? Wa jo, wou wier dat genee?
  • Op wéi enge Plaze wier et méiglech d’Standspuer fir de Covoiturage fräi ze ginn? Op wéi ville Plaze misst d’Standspuer méi breet gemaach ginn, fir dass en Auto ouni Problem drop fuere kann?
  • Bis wéini kéinten déi eenzel nei Spueren opgoen?
  • Op wéi eng Manéier soll an deem Kader kontrolléiert ginn, dass och effektiv nëmmen Autoe mat op mannst dräi Passagéier iwwer dës Spuer fueren?

Mat déiwem Respekt,

 

Max HAHN

Deputéierten


Max Hahn