Sie sind hier

 

Dass d’DP d’Familljen an de Mëttelpunkt vun hirer Politik stellt, weist sech och un de Mesuren an der Kannerbetreiung an an der Bildungspolitik. Der DP hiert Zil ass et, fir all Kand déi selwecht Startchancen ze erméiglechen an hinne besser Zukunftsperspektiven ze bidden.

Et ass wichteg e qualitativ héichwäertegt Bildungskonzept unzebidden, dat op d’Besoine vun all Eenzelen ugepasst ass. Duerch d’Approche vun „Ënnerschiddlech Schoulen, fir ënnerschiddlech Schüler“ kréien d’Lycéeën an Zukunft däitlech méi Autonomie fir hiert eegent differenzéiert Konzept auszeschaffen a fir et hirem Schülerprofil unzepassen. Fir hinnen déi beschte Chancen op hirem weidere Bildungs- a Beruffswee ze ginn, steet och d’Fërderung vun den individuellen Talenter weider am Virdergrond. Gläichzäiteg kann ee bei enger méi grousser Schouloffer besser op d’Stäerkte vun de Schüler agoen. Dat ass op enger Linn mat der Fërderung vun der Nohëllef a mam perséinlechen Encadrement vun de Schüler. D’Schoul stellt sech an Zukunft esou op, fir all de Schüler do ze hëllefen, wou se Hëllef brauchen. Well keen däerf zréckgelooss ginn – och net Kanner mat Verhalensopfällegkeeten oder Léierschwieregkeeten – ass decidéiert ginn, iwwer déi nächst Joren zousätzlech 150 spezialiséiert Enseignanten anzestellen. Op regionalem Niveau ginn d’Equipes multiprofessionelles verstäerkt an op nationalem Niveau een Institut fir Kanner mat Léierschwieregkeeten, een Institut fir Kanner mat Verhalensopfällegkeeten an een Institut fir héichbegaabt Kanner geschaf.

Sozial Gerechtegkeet an déi selwecht Chancë fir jidderee bréngt eis Gesellschaft nämlech nëmme fäerdeg, wann d’Potenzialer vun de Kanner an der Schoul fräigesat an hir Talenter gefërdert ginn. Dat fänkt scho bei deene ganz Klengen un. D’Kanner sollen net nëmmen an de Crèchë versuergt, mee duerch eege pedagogesch Konzepter op eng spilleresch Aart a Weis gefërdert ginn. Kanner tëschent engem a véier Joer léieren nämlech besonnesch séier. Duerch déi gratis, multilingual Fréifërderung léieren d’Kanner virop Lëtzebuergesch, parallel dozou kréie si och en éischte spilleresche Kontakt mam Franséische fir si esou lues un d’Méisproochegkeet an eiser Gesellschaft erunzeféieren. D’Freed an d’Loscht um Vermëttele vun dëse Sprooche solle bei de Kanner am Mëttelpunkt stoen, well dëst wichteg Viraussetzunge si fir den Zougang zu enger Sprooch ze fannen.

Fir d’Kanner beschtméiglech op eng Zukunft mat Big Data, FinTech a Programmatioun virzebereeden, mussen eis Schoulen de Schüler sougenannten „E-skills“ vermëttelen a si scho fréi un déi digital Welt eruféieren. Dat geschitt an der neier Sektioun I (informatique et communication) an duerch dräi spezialiséiert „Pôles de formation“. A mat engem gratis Tablett fir all Schüler kënnen d’Schoulen nei, innovativ a modern Léiermethoden unbidden.

Op dës Aart a Weis investéiert d’Regierung aktiv an d’Zukunft vun eiser Gesellschaft.

Weider Informatiounen

  • Däitlech méi Zäit fir d'Famill [méi...]
  • Däitlech méi Entlaaschtung [méi...]
  • Däitlech méi Zäit [méi...]