Sie sind hier

Donnerstag, 7 Dezember, 2017 - 19:00
Org. DP Schuttrange - Generalversammlung vun der DP Schëtter den Donnëschden 7. Dezember - um 19.00 Auer um Campus Scolaire « An der Dällt » salle « Bichelgréitchen » (185, rue Principale à Munsbach) - All Informatiounen mam ODJ fannt dir an der Invitatioun
AnhangGröße
PDF Icon Invitation AG 2017.pdf317.58 KB