Vous êtes ici

Énergie du fumier de cheval

Questions parlementaires Protection du climat et politique énergétique Développement durable, nature et environnement Max Hahn

Depuis 5 ans, un concours international d'équitation en Finlande fonctionne à l’énergie du fumier de cheval. Dans ce contexte, notre député Max Hahn aimerait savoir si un tel projet serait faisable au Luxembourg.

Question:

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Minister fir Emwelt, Klima an nohalteg Entwécklung an un den Här Minister fir Energie a Raumentwécklung weiderzeleeden:

„A Finnland ass rezent en internationaalt Sprangturnéier mat Stroum versuergt ginn, den aus den Exkrementer vun de Päerd hiergestallt ginn ass! Wärend féier Deeg sinn zu Helsinki ronn 100 Tonne Päerdsexkrementer gesammelt a verbrannt gi fir Stroum ze produzéieren. De Projet „Horse Power”, den et a Finnland schonn zanter 5 Joer gëtt, huet wärend dem Turnéier 150 Megawatt Stroum produzéiert an dat huet de Stroumbedarf vum ganze Concours an der finnescher Haaptstad ofgedeckt.

D’Exkrementer vun 2 Päerd géife beispillsweis duergoen fir en Eefamilljenhaus wärend engem ganze Joer ze hëtzen, esou d’Responsabel vum Projet.

An dësem Kader géif ech gäre folgend Froen un d’Madamm Minister fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung an un den Här Minister fir Energie a Raumentwécklung stellen:    

  • Hunn d’Ministeren sech scho mat dem Thema befaasst a ginn et eventuell scho Machbarkeetsstudien fir en ähnleche Projet zu Lëtzebuerg ze lancéieren? 
  • Wëssen d'Ministeren op et bei de Stroumproduzenten um Lëtzebuerger Marché Iwwerleeungen gëtt an esou e Projet ze investéieren?
  • Kënnen d’Ministeren sech virstellen en ähnleche Projet zu Lëtzebuerg an d’Liewen ze ruffen, respektiv ze ënnerstëtzen?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

Max HAHN
Deputéierten


Max Hahn