Vous êtes ici

Des détecteurs de fumée adaptés aux personnes sourdes

Questions parlementaires Justice et sécurité Claude Lamberty Max Hahn

Depuis le premier janvier, les détecteurs de fumées sont obligatoires au Luxembourg. Les personnes sourdes, hélas, n'entendent pas les détecteurs conventionnels ; ils ont besoin d'appareils adaptés et connectés. Dans ce contexte, nos députés Max Hahn et Claude Lamberty ont posé quelques questions aux ministres compétents. 

Question: 

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Inneministesch an un den Här Minister fir sozial Sécherheet weiderzeleeden:

„Den Dampmelder ass zanter dem 1. Januar an all Neibau zu Lëtzebuerg obligatoresch. Fir den Albau gëllt dat Gesetz jo eréischt vum 1. Januar 2023 un. D’Leit konnten e Melder fir näischt op den Inneministère oder op hir Gemeng siche goen.

Gehörlos Mënschen héieren een Dampmelder schlecht oder guer net. Deemno bréngt en normalen Dampmelder hinnen näischt. Um Marché ginn et awer adaptéiert Apparater fir déi Leit. Iwwer Funk kann een zwee verschidde Modeller mam Dampmelder vernetzen: Daagsiwwer ass et eng Blinkanlag, déi eng hörlos Persoun alarméiert, an der Nuecht ass et ë Këssen, dat bei Feier oder Damp vibréiert. Änlech Apparater ginn et fir de Babyfon, de Wecker oder fir d’Schell un der Dier. An Däitschland iwwerhëlt d’Krankekeess déi speziell Apparater zanter 2014, wann eng Ordonnance vum Dokter virläit. An dem Kontext géinge mir den zoustännege Ministere gäre folgend Froe stellen :

  1. Kennen d’Ministeren de Problem an déi respektiv Léisungen?
  2. Wa jo, wéi eng Méiglechkeet hunn déi betraffe Leit zu Lëtzebuerg ? Wou kënne si sech informéieren?
  3. Gesäit d‘CNS de Remboursement vun esou Apparater vir? Wa jo, gi se ganz rembourséiert ?
  4. Wann net, kéint esou e Remboursement agefouert ginn?

Mat déiwem Respekt,                           

Max HAHN                    Claude LAMBERTY
Deputéierten                  Deputéierten


Max Hahn

Claude Lamberty