Vous êtes ici

Modernisation du CITA?

Questions parlementaires Mobilité et trafic Max Hahn

L'accord de coalition prévoit la modernisation du CITA et l'élaboration d'une stratégie informatique pour l'administration des ponts et chaussées afin de mieux gérer les flux routiers et d'améliorer l'information des chauffeurs. Le député du DP Max Hahn s'est renseigné auprès du ministre compétent sur l'avancement des travaux y relatifs.

Question

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weiderzeleeden:

« De Koalitiounsaccord gesäit vir, de « système de contrôle et d’information du trafic sur les autoroutes (CITA) » op de Leescht ze huele fir en den technologeschen Entwécklungen unzepassen. Donieft soll och eng koherent informatesch Strategie ausgeschafft an déi informatesch Architektur vun der Administration des ponts et chaussées ausgebaut ginn, fir d’Verkéiersfluxe besser ze geréieren an eng besser Informatioun zur Verfügung ze stellen.

An deem Kader wollt ech dem Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte folgend Froe stellen:

- Wéi wäit ass d’Evaluatioun vum CITA ?

- Wat wieren eventuell éischt Konklusiounen ? Ass virgesinn, de CITA auszebauen ? Kann den Här Minister Prezisiounen heizou ginn ?

- Wéi wäit ass d’Ausschaffe vun der genannter informatescher Strategie ? Kann den Här Minister och heizou weider Informatioune ginn ? »

Mat déiwem Respekt,

 

Max HAHN

Deputéierten


Max Hahn

Fichier attachéTaille
Icône PDF 20210201_mhahn_évaluation_CITA_question.pdf182.39 Ko