Vous êtes ici

Quelles sont les raisons pour la cessation des travaux à court terme à Schoenfels?

Questions parlementaires Mobilité et trafic Claude Lamberty

Comme il ressort d'un article de presse récent, les travaux de construction d'une piste cyclable à Schoenfels ont dû être arrêtés à brève échéance en raison d'une étude qui manquerait. Or, le ministère de l'Environnement avait déjà donné son accord en août 2019 pour que les travaux de la 2e phase puissent être entamés. Ainsi le député du DP Claude Lamberty a adressé une question parlementaire à la ministre compétente pour connaître les raisons de cette cessation des travaux, et comment des situations pareilles pourraient être évitées à l'avenir.

Question

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d‘Madamm Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung weiderzeleeden:

„Wéi aus engem rezenten Artikel aus der geschriwwener Press ervirgeet, ass et bei den Aarbechte vun der Vëlospist Schëndels-Miersch zu engem kuerzfristege Baustopp komm, well eng Etüd fir en Deelabschnitt vun 20 Meter, wou d’Vëlospist duerch de Bësch geet, géif feelen. Allerdéngs hat den Ëmweltministère schonn am August 2019 den Accord ginn, fir dass mat den Aarbechte vun der zweeter Phase ugefaang kéint ginn. Effektiv ass zanterhier schonn en Deel vun den Aarbechten op dësem Abschnitt gemaach ginn.

An deem Kader wollt ech der Madamm Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung folgend Froe stellen:

  • Kann d’Madamm Ministesch d’Informatiounen aus dem genannten Artikel bestätegen? Sinn d’Gemengeresponsabele vu Miersch réischt nom Ufank vun den Aarbechten informéiert ginn, dass nach eng Etüd feelt? Wa jo, wat ass de Grond heifir?
  • Wéi ass et méiglech, dass den Ëmweltministère eng Autorisatioun gëtt, wann den Dossier net komplett ass?
  • Sinn der Ministesch nach aner Projete bekannt wou den Ëmweltministère kierzlech de Bauhär op eng feelend Ëmweltimpaktetüd opmierksam gemaach huet?
  • Wéi gedenkt d’Madamm Ministesch sou eng Situatioun, wéi déi uewegenannten, an Zukunft z’evitéieren an déi betraffe Leit mat Zäit iwwer déi néideg Autorisatiounen z‘informéieren? Ass et am deem Kader net méiglech all Bauhär um Ufank vun engem Bauprojet eng komplett Lëscht ze ginn, mat allen Informatiounen iwwert déi néideg Autorisatiounen?“

Mat déiwem Respekt,

 

Claude LAMBERTY

Deputéierten


Claude Lamberty