Integratioun a Zesummeliewen

Integratioun a Zesummeliewen

D’Flüchtlingskris war eng grouss Erausfuerderung fir déi europäesch a fir déi lëtzebuergesch Politik. Am Joer 2015 hu sech d’Demanden op international Protektioun am Verglach mat 2014 méi wéi verduebelt; vu ronn 1.000 op bal 2.500. Eist Land huet mussen d’Opnam an d’Integratioun vun dëse Leit garantéieren. D’DP-gefouert Regierung huet an dëser Krisenzäit Responsabilitéit iwwerholl. An enker Zesummenaarbecht mat de Gemengen huet de Familljenan Integratiounsministère eng kohärent Politik vum Accueil a vun der Integratioun assuréiert. Déi substantiell Erhéijung vum Personal vum OLAI (Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration) huet d’Viraussetzunge geschaf, fir e mënschewierdegen Accueil an eng kompetent Betreiung vun de sëlleche neien Demandeurs d’asile. Fir d’Integratioun vun de Flüchtlingen ze fërderen, huet de Familljeministère (an Zesummenaarbecht mam Bildungsministère) de „parcours d’intégration accompagné“ (PIA) ausgeschafft. Den neien „Lëtzebuerger Integratiouns- a Sozialkohesiounszenter“ (LISKO) iwwerdeems, ass e Lien zu de Sozialbüroen an Associatiounen an ënnerstëtzt esou d’Integratioun op Gemengenniveau.

D’DP wäert sech och an Zukunft fir e respektvollt an tolerant Matenaner asetzen an déi gesellschaftlech Participatioun vun alle Bierger ënnerstëtzen. Mir wäerten eis wieder géint d’Ongerechtegkeeten an eiser Gesellschaft asetzen an all Diskriminéierung bekämpfen.

Demandeurs d’asile mënschewierdeg ophuelen

D’DP ass weider fir eng mënschewierdeg Opnam a wäert d’Land op eng eventuell nei Flüchtlingskris virbereeden, andeems – an Zesummenaarbecht mat de Gemengen – nei Strukturen (z.B. fir Mannerjäreger ouni Begleedung) geplangt ginn. Mir wäerten d’Prozeduren, zemol am Ëmgang mat deene Mannerjärege préiwen, fir besser op kommend Flüchtlingswelle preparéiert ze sinn.

Kompetenze fir Flüchtlingen zesummeleeën

D’DP wäert alleguerten d’Kompetenzen – vun der Asylprozedur bis bei de Logement an d’Betreiung vun de Flüchtlingen – am Immigratiounsministère zesummeleeën. De Beräich vun der Integratioun vun all den auslännesche Matbierger (Flüchtlingen an all déi aner) sollen ënnert der Kompetenz vum Integratiounsministère bleiwen. Dës nei Aufgabeverdeelung soll fir méi Effikassitéit suergen. D’Betreiung vun engem Flüchtling soll an Zukunft, wa méiglech, wärend der ganzer Prozedur vun därselwechter Persoun garantéiert ginn. D’DP wäert och de „parcours d’intégration accompagné“ (PIA) ausbauen, fir eng besser Integratioun an d’Gesellschaft an an d’Aarbechtswelt ze fërderen.

Séier, ma gerecht Asylprozedure garantéieren

Lëtzebuerg war an der Vergaangenheet ëmmer erëm mat Welle vun Demandes d’asile konfrontéiert. Déi staark Schwankunge wäert et och an Zukunft ginn. Fir eng séier, ma gerecht Prozedur ze garantéieren, muss d’Verwaltung eng flexibel Organisatioun hunn, fir kënne kuerzfristeg zousätzlecht Personal ze kréien. Fir datt d’Demandeurs d’asile sech keng falsch Hoffnunge maachen, wa se d’Kritäre fir eng Opnam net erfëllen, mussen si d’Land nom Ofschloss vun de Prozeduren esou séier wéi méiglech verloossen.

Auslännesch Matbierger integréieren

No enger breeder Consultatiounsdebatt, huet d’DP-gefouert Regierung an dëser Legislaturperiod en neien Aktiounsplang Integratioun (PAN) virgeluecht. D’DP wäert dëse Plang an den nächste Jore Schrack fir Schrack ëmsetzen. D’DP wäert déi politesch Participatioun iwwer Sensibiliséierungscampagnen am Virfeld vun de Gemengen- an Europawale weider fërderen. Mir wëllen doriwwer eraus d’Participatioun vun NetLëtzebuerger Matbierger beim Ausschaffe vu politesche Moossnamen am Kontext mat der Integratioun fërderen. Zemol zesumme mat de berodende Gemengekommissiounen a mam nationalen Auslännerrot („Conseil national pour étrangers“ [CNE]). Doriwwer eraus solle lokal Integratiounsmesurëvun de Gemengen iwwert déi kommunal Integratiounspläng gefërdert an ënnerstëtzt ginn. Schliisslech wëll d’DP e besonneschen Akzent op déi schoulesch a sproochlech Integratioun leeën. D’Léier vun de Landessproochen –zemol vum Lëtzebuergeschen –ass fir d’DP en zentrale Punkt fir eng gegléckten Integratioun.

 

E wichtegt Instrument fir d’DP ass och den Opnam- an Aglidderungskontrakt („contrat d’accueil et d’intégration“ – CAI), deen et de Leit, déi nei am Land ukomm sinn, erlaabt fir Lëtzebuerg kennenzeléieren a sech z’integréieren. Déi entspriechend Sprooch- a Civiquescoursen, respektiv d’Orientatiounsdeeg gi vum O.L.A.I. ugebueden. D’DP wëll dës Kontrakter ausbauen a systematesch op Gemengenniveau ubidden. Dobäi soll och déi regional Zesummenaarbecht vu klenge Gemenge gefërdert ginn, fir de CAI dezentral ubidden ze kënnen.