Kannerbetreiung

Kannerbetreiung
E wëssenschaftleche Conseil institutionaliséieren

Bei der Aféierung vun der méisproocheger Fréifërderung huet d’DP e wëssenschaftleche Conseil mat renomméierte Wëssenschaftler aus Lëtzebuerg an aus dem Ausland zesummegesat, fir de Projet wëssenschaftlech ze begleeden.

Service fir Innovatioun a Qualitéitsentwécklung an der net-formaler Bildung schafen

D’DP wäert den SNJ („Service National de la Jeunesse“) an d’Richtung vun engem Service fir Innovatioun a Qualitéitsentwécklung an der net-formaler Bildung ausbauen. Déi zwee Servicer sollen an Zukunft enk zesummeschaffen.

Unerkannt Agencen an der Weiderbildung schafen

D’DP wäert, als weidert Element vun der Qualitéitsentwécklung am net-formale Bildungsberäich, d’Qualitéit vun de gesetzlech virgeschriwwene Weiderbildungsoffere garantéieren. Dofir sollen unerkannt Agencen an der Formation continue geschafe ginn, déi eng qualitativ héichwäerteg Offer sécherstellen.

Nei a spezialiséiert Formatioune fir de Beräich vun der Kannerbetreiung entwéckelen

D’DP wäert nei Formatiounen um Niveau vum DAP („Diplôme d’Aptitude Professionelle“) entwéckelen an esou d’Zuel u forméiertem Personal an de Strukturen erhéijen. D’Formatioun vun den Educateure soll bewäert a wann néideg ugepasst ginn.

„Chèque-Service“ reforméieren

De System fir déi finanziell Ënnerstëtzung vun der Kannerbetreiung erweist sech als schwéierfälleg an ontransparent. D’DP wäert de System duerch en neien ersetzen. En Auditservice vum Ministère wäert déi nächst Jore garantéieren, datt déi finanziell Ënnerstëtzung vum Staat och wierklech bei den Elteren ukënnt.

Maison Relaisen zu Familljenzenteren ausbauen

D’Aktivitéite vun de Maisons Relaise konzentréiere sech den Ament virun allem op Offere baussent der Schoul wärend der Zäit virum an nom Unterrecht. D’DP wëll d’Maisons Relaisen och zu Plaze fir d’Elteren ausbauen, wou e generellen Echange vun den Elteren an de Professionelle méiglech ass. Niewent dem Kulturzentrum, soll dee Familljenzenter eng méi staark Roll am Liewe vu der Gemeng spillen, andeems Aktivitéiten ëm d’Kand, d’Kanner an d’Roll vun den Elteren offréiert ginn.

De Bau vu Bildungshaiser fërderen

D’DP wäert een integréiert Baue vu Schoulen a vu Maisons Relaisen ënnerstëtzen, an deenen d’Raim kënnen zesummegestalt a profitéiert ginn. Dat erlaabt et, fir d’Raim méi grouss ze gestalten an e Fonctionnement vun deenen zwou Institutiounen, wou d’Kanner kënnen am Mëttelpunkt stoen.

Projet „Quartierselteren“ a Quartiere mat enger héijer Immigratioun lancéieren

D’DP wäert d’Konzept vun de Quatiersmammen a -pappen, esou wéi dat schonn deels an Däitschland, an Dänemark, an Holland an an der Schwäiz fonctionnéiert, an engem Pilotprojet ausprobéieren. Quartierselteren hu meeschtens selwer e Migratiounshannergrond a si Multiplicateuren, déi aneren Elteren am nämmlechte Fall, Informatiounen a punkto Educatioun, Bildung a Gesondheet vermëttelen.

Kannerveräinsbus aféieren

A Collaboratioun mat de Gemengen, wäert D’DP e Busservice aféieren, fir d’Schüler aus der Grondschoul tëschent der Schoul/Maisons Relaisen a sportlechen oder kulturellen Aktivitéite baussent der Schoul ze transportéieren.

National Elterevertriedunge fir net-formal Bildung aféieren

D’DP wäert eng national Elterevertriedung aféieren, fir Elteren eng Stëmm ze ginn, deenen hir Kanner vu staatlech unerkannte Betreiungsoffere profitéieren. Engersäits sollen déi Elteren doduercher systematesch an d’Qualitéitsentwécklung agebonne ginn. Anerersäits soll déi Vertriedung d’Eltere stäerken an eng Plaz si fir Elteren, déi Problemer mat de Servicer hunn. Doriwwer eraus wäert d’DP d’Zesummenaarbecht vun de Maisons Relaise mat de lokale Sporta Kulturveräiner ënnerstëtzen.

Gesond Ernierung ënnerstëtzen

D’DP wäert sech weider fir eng gesond Ernierung vun de Kanner an de Kannerbetreiungsstrukturen asetzen. Eng kannergerecht an equilibréiert Ernierung an eng deementspriechend Formatioun vun de Leit an deene Strukture muss garantéiert bleiwen.

Echange tëscht den Elteren an de Betreier aus de Crèchen a Maisons Relaisen ausbauen

D’DP wäert den Echange tëscht de Elteren an de Betreier weider fërderen. D’Crèchen an d’Maisons Relaise sollen Informatiounsmaterial kréien, fir datt d’Eltere sech kënne besser iwwert d’Educatioun vun hire Kanner informéieren.

Staarkkanner.lu ausbauen

D’Internetplattform staarkkanner.lu gëtt als virtuellen Elteren-Eck ausgebaut. D’Eltere kënnen sech do gratis Informatiouns- a pädagogescht Material bestellen.

Gratis Kannerbicher offréieren

Et ass bewisen, datt eng intensiv Kommunikatioun –wéi z.B. Kannerbicher zesumme liesen– eng enorm wichteg Roll bei der Entwécklung vun der Sprooch a vun de kognitive Kapassitéite vun de Kanner spillt. Dofir wäert d’DP all de Kanner aus dem Precoce 1 Kannerbuch d’Joer fir näischt zur Verfügung stellen. An engems sollen d’Eltere sensibiliséiert ginn. Doriwwer eraus wäert d’DP Mini-Kannerbibliothéiken an de Quartiere fërderen, z.B. duerch d’Ariichte vu Mini-Bibliothéisschief op Spillplazen. Esou soll de fréizäitege Kontakt vun de Kanner mat Bicher ënnerstëtzt ginn, wat hir Lieskapassitéit fërdert.

Iwwerbléck iwwert d’Offer an der Kannerbetreiung schafen

An enger Schoullandschaft, an där sech d’Offer déi lescht Jore staark entwéckelt huet, gëtt et ëmmer méi schwéier, fir den néidegen Iwwerbléck ze behalen. Dofir huet de Bildungsministère kierzlech d’Internetsäit mengschoul.lu presentéiert: eng Zort Orientatiounsinstrument, dat de Schüler an hiren Eltere bei der Sich no där richteger Offer hëlleft. D’DP wäert en ähnleche Portail schafen, fir déi verschidde Strukturen an der Kannerbetreiung. Déi Plattform soll Informatiounen iwwert d’Maisons Relaisen, d’Crèchen an d’Mini-Crèchen an der Géigend liwweren.