Bartreng

Gemengerot vum 27. Januar 2023

Am Gemengerot sin enner aanerem folgend Punkten behandelt gin:

 • Solarenergie – produzéiert zu Bartreng, fir Bartreng.
  – éischte Solarpark zu Lëtzebuerg deen um “Green Power Purchase Agreement” (PPA) baséiert. 
  –  Kapazitéit vun 970 kWc a järlech Produktioun vun 1000 MWh mat deenen een Drëttel vum Energieverbrauch vun den Gemengen Infrastrukturen ofgedeckt ginn
  – Solarpark Bartreng S.A. eng Joint-venture tëschent der Gemeng Bartreng an Enovos Luxembourg S.A.
  –  Dës Anlag gëtt op der Gemengeparzell, op där och déi  nei Gemengenateliere geplangt sinn, realiséiert.
 • Adaptatioun vum Verkéiersreglement: Verlängerung vun der Zone 30 an der rue de Mamer vum PN80 bis bei rue des Romains. Verengunge wäerte fir eng Vitesse Reduktioun suergen. 
 • Kaf vun engem Terrain (5,69 ares) an der rue Batty Weber. Dësen Terrain ass Deel vun engem zukünftege Lotissementsprojet.

On 27th January, the municipal council discussed the following issues, among others:

 • Solar energy – produced in Bartringen, for Bartringen.
  – First solar park in Luxembourg based on the “Green Power Purchase Agreement”.
  – Capacity of 970 kWp and annual production of 1000 MWh covering 1/3 of the energy consumption of the communal infrastructures.
  – Solarpak Bartreng S.A. is a joint venture between the municipality of Bartringen and Enovos Luxembourg S.A..
  – This solar park will be built on the communal plot where the “Atelier communal” are planned for the future.
 • Adaptation of the traffic regulations: extension of the 30 km/h zone in the rue de Mamer from the railway crossing (PN80) to the rue des Romains. Narrowings will reduce the speed.
 • Purchase of a plot of land (5.69 ares) in rue Batty Weber. This plot is part of a future housing development project.

Le conseil communal a délibéré le 27 janvier, entre autres, sur les points suivants :

 • Energie solaire – produite à Bertrange, pour Bertrange.
  – Premier parc solaire au Luxembourg basé sur le “Green Power Purchase Agreement”
  – Capacité de 970 kWp et production annuelle de 1000 MWh qui couvrent 1/3 de la consommation d’énergie des infrastructures de la commune.
  – Solarpak Bartreng S.A. est une coentreprise entre la commune de Bartrange et Enovos Luxembourg S.A..
  – Ce parc solaire sera construit sur la parcelle communale où sont prévus les futurs ateliers communaux.
 • Adaptation du règlement de circulation : prolongation de la zone 30 dans la rue de Mamer du passage à niveau PN80 jusqu’à la rue des Romains. Des rétrécissements permettront de réduire la vitesse.
 • Achat d’un terrain (5,69 ares) dans la rue Batty Weber. Ce terrain fait partie d’un futur projet de lotissement.

Der Gemeinderat hat am 27. Januar unter anderem über folgende Punkte beraten:

 • Solarenergie – produziert in Bartringen, für Bartringen.
  – erster Solarpark in Luxemburg der auf dem “Green Power Purchase Agreement” basiert.
  – Kapazität von 970 kWp und jährliche Produktion von 1000 MWh die 1/3 vom Energieverbrauch der Gemeindeinfrastrukturen decken
  – Die Solarpak Bartreng S.A. ist ein Gemeinschaftsunternehmen zwischen der Gemeinde Bartringen und Enovos Luxembourg S.A.
  – Dieser Solarpark wird auf der Gemeindeparzelle errichtet wo zukünftig die “Atelier communal” geplant sind.
 • Anpassung der Verkehrsordnung: Verlängerung der 30er-Zone in der rue de Mamer vom Bahnübergang PN80 bis zu der rue des Romains. Verengungen werden für eine Geschwindigkeitsreduzierung sorgen.
 • Ankauf eines Grundstücks (5,69 ares) in der rue Batty Weber. Dieses Grundstück ist Teil eines zukünftigen Siedlungsprojekt.

Deelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp