Koplescht Briddel

Koplescht-Briddel - Berna Marc1
Marc Berna

Gemengebeamten
50 Joer
Briddel

Koplescht-Briddel - Campolonghi Stefano1
Stefano Campolonghi

Jurist
47 Joer
Briddel

Koplescht-Briddel - David Gilles1
Gilles David

Staatsbeamten
(Offizéier bei der Arméi)
33 Joer, Briddel

Koplescht-Briddel - Dooley Larissa1
Larissa Dooley

Studentin
30 Joer
Koplescht

Koplescht-Briddel - Thoma Anne1
Anne Fandel-Thoma

Chargée de cours
58 Joer
Briddel

Koplescht-Briddel - Koener Tom1
Tom Koener

Administrateur vun enger Gesellschaft
52 Joer
Briddel

Koplescht-Briddel - Popov Josy1
Josy Popov

Schäffen
Independant
69 Joer
Briddel

Koplescht-Briddel - Rasatski Maksim1
Maksim Rasatski

Informatiker
32 Joer
Briddel

Koplescht-Briddel - Schuman Marc1
Marc Schuman

Immobilieberoder
33 Joer
Briddel

Koplescht-Briddel - Welkenbach Géraldine1
Géraldine Stolz Welkenbach

Independante
Entreprenesch
32 Joer
Briddel

Koplescht-Briddel - Strauch Tom1
Tom Strauch

Student
28 Joer
Koplescht