Gemeng Stengefort

De soziale Wunnengsbau

Hei seet déi LSAP-Déi Gréng Majoritéit si géif grouss Efforte maachen. Dat stëmmt esou wäit wéi si an de leschte Joren dat eent oder aner Haus a bebaubar Terrainen zu dësem Zweck opkaaft hunn. Och loossen si zu Hoen an der Platz vum ofgerappte Paschtoueschhaus en Appartementshaus fir sozial Wunnenge bauen.

Mee besonneg beim Akaf vu bebaubaren Terraine kréien ech ëmmer d’Gefill, dass si do fir egal wat fir e Präis kafen. Aner Méiglechkeeten déi si ugebuede kréie fir Terrainen zu vertrietbare Präisser ze kréie ginn einfach ausgeschloen an Méiglechkeeten déi si hätte fir op Terrainen déi déi viregt Majoritéit zu Grass haaptsächlech zu dësem Zweck opkaaft huett ginn ignoréiert.

An dem enge Fall sinn dat Terrainen am ausgewisene PAP Sauerträisch zu Stengefort, wou si op dës Manéier der Gemeng eng Méiglechkeet schafe géife fir an dem PAP net spéiderhin deier Terrainen oder Gebaier mussen ze kafen, mee direkt vun Ufank un d’Ausriichtung fir de soziale Wunnengsbau vun der Gemeng bestëmme kéinten.

Den Terrain zu Grass misst just nach an de Bauperimeter era geholl ginn. Dëst wär elo an der Prozedur vum Opstelle vum neien PAG (Bebauungsplang) ouni gréisseren Opwand méiglech.

André Lippert

Le logement social dans notre commune

La majorité actuelle LSAP-Les Verts dit qu’elle ferait de gros efforts. Cela est vrai dans la mesure où ces dernières années, ils ont acheté l’une ou l’autre maison et des terrains à bâtir à cette fin. Ils ont également en projet un immeuble à appartements pour logements sociaux à Hagen, à la place de l’ancien presbytère.

Mais surtout lors de l’achat de terres construisibles, nous avons toujours l’impression qu’ils entendent acheter à n’importe quel prix. Les autres options qui leur sont offertes pour obtenir des terrains à des prix abordables ne sont tout simplement pas prises en considération. Une des opportunités qu’ils ont ce sont les terrains que la majorité précédente avait achetés à Grass.

Dans un autre cas, il s’agit également de terrains déjà repris dans un PAP au lieu dit  „Sauerträisch“ à Steinfort. Une opportunité existe pour la commune de ne pas avoir à acheter plus tard des terrains ou des bâtiments coûteux à cet endroit, mais de pouvoir dès le départ définir les modalités pour la construction de logements sociaux par la commune.

Les terrains de Grass auraient du être inclus dans le périmètre de construction dans le cadre de la procédure de la réalisation du nouveau PAG. Cela aurait été très simple dans la nouvelle procédure d’élaboration du nouveau PAG (plan de développement) et ceci sans trop d’efforts.

André Lippert

Deelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp