Gemeng Stengefort

Den Dilemma mat Säll fir eis Veräiner

Ëmmer erëm héiere mir vun de Veräiner, dass mer an eiser Gemeng e Probleem mat der Disponibilitéit vun eise Gemengesäll fir eis Veräiner hunn.

Et sinn eng Partie Säll vun de Veräiner all Woch fir hir Aktivitéite fest blockéiert. All Veräin den net iwwert esou e feste Sall verfügt huet dann e Problem wann en Eppes organiséiere wëll. Do mussen dann d’Leit vum Service hin an hier jongléiere mat de Veräiner fir si esou vill wéi méiglech zefridden ze stellen. Dat ass net ëmmer einfach, a wann et net klappt kritt natierlech de Service dëst auszebueden. Si sinn dofir net ze beneiden.

E Liichtbléck gouf et do bei der Virstellung vum Budget fir d’Joer 2022. Hei ass virgesinn, dass verschidde Raimlechkeeten an der aller Schoul zu Stengefort solle frësch gemaach a reaffektéiert ginn. Bis elo ass et ëmmer erëm de Fall gewiescht, dass den een oder anere Sall zou gemaach ginn ass ouni en valabelen Ersatz ubidden ze kënnen.

Mee, bis zur Ëmsetzung vun dësem Projet wäerten  nees provisoresch Léisunge komme.

Kucke mer emol wéi dat ausgeet.

Armand Lanners

Le dilemme avec les salles pour nos clubs

À maintes reprises, nous entendons les clubs de notre commune, dire qu’ils rencontrent des  problèmes dans notre commune avec la disponibilité de nos salles communales.

Un certain nombre de salles pour les clubs sont réservées chaque semaine pour leurs activités. Tout club qui n’a pas un tel lieu fixe aura un problème s’il veut organiser quelque chose. Ici les gens du service communal doivent jongler avec les demandes des clubs afin de les satisfaire au maximum. Ce n’est pas toujours facile, et si le résultat ne correspond pas aux attentes des clubs respectifs, c’est la faute du service communal qui en devra assumer les frais. Ils ne sont donc pas à envier.

Il y a eu une lueur d’espoir dans la présentation du budget pour l’année 2022. Il est prévu que certaines pièces du bâtiment de  l’ancienne école de Steinfort seront rénovées et réaffectées. Jusqu’à présent, il y a toujours l’une ou l’autre salle qui est fermée sans pouvoir proposer un autre lieu valable.

Mais, jusqu’à la mise en place de ce projet, des solutions provisoires devront être  trouvées.

L’avenir nous dira comment cela se passera.

Armand Lanners

Deelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp