Gemeng Stengefort

En laang iwwerfällegen Ënnerdag fir eisen Techneschen Déngscht

De Budget vum Joer 2020 huet en Kredit vun 1,5 Milliounen Euro fir d’Schaffe vun engem funktionellen Ënnerdag fir eisen techneschen Déngscht virgesinn.

Bei den Diskussiounen zum deemolege Budget huet de Buergermeeschter a seng Schäffe behaapt, si hätte Gespréicher mat engem Bauhär fir den néidegen Ënnerdag ze schafen. Dës Gespréicher sollte kuerz virun hirem Ofschloss stoe mee si kéinte fir de Moment nach keng Detailer doriwwer ginn.

Ëmsou méi erstaunt ware mir wou mir hunn misste feststellen, dass de Budget 2020 keng Ausgab fir dëse Projet zeréckbehalen hat an, dass de Budget 2021 nëmme symbolesch 500 Euro virgesäit. Et schéint also an dënne Gespréicher awer nach näischt Konkretes eraus komm ze sinn.

Op d’Fro firwat dat esou wär huet de Buergermeeschter gemengt, dass ee bei dësem Projet d‘Instruktioune vum Inneminister fir ze spueren an de Budget op déi noutwendeg Projeten ze reduzéiere Rechnung gedroen hätt.

Dëst schéint den eenzege gréissere Projet ze si wou gespuert soll ginn. Fir eis gëtt do op der falscher Plaz gespuert, nämlech um Bockel vun eise Gemengenaarbechter.

Mir erwaarden eis vun hinnen eng gutt an effizient Aarbecht. Fir dat ze erreeche muss d’Gemeng hinnen dann och déi néideg an funktionell Aarbechtsbedéngunge schafen, an net beim klengste Wandstouss dëse Projet erëm fale loossen. Maache mir eis näischt fir, wann de Projet fir 2021 mat esou schäinhellegen Ausriede fale gelooss gëtt, dann hëlt eis jëtzeg LSAP/déi Gréng Majoritéit en och net méi esou séier op de Leescht.

Et brauch en sech net ze wonneren, dass wann de Schäfferot seng Aarbechter duerch esou Aktiounen (vill verspriechen an dann alles ofsoen) vun uewenerof demotivéiert, en groussen Deel vun hirem gudde Wëlle verschwënnt.

Et kann och net sinn, dass de Schäfferot als Argument hellt: „Et ass jo bis elo esou gaangen, da geet et och weiderhin esou“.

De Comité vun der Dp Sektioun

Infrastructures techniques pour notre régie communale

Le budget 2020 renseignait un crédit de 1,5 millions d’Euros pour la construction d’un nouveau bâtiment fonctionnel pour notre régie communale.

Lors des discussions sur le budget de l’exercice 2020 le bourgmestre et ses échevins ont informés le conseil communal qu’ils se trouvaient en pourparlers avec un promoteur/entrepreneur en vue d’acquérir un terrain pour construire un nouveau bâtiment pour notre régie communale et que les discussions étaient sur le point d’être clôturées et qu’à ce moment ils ne pouvaient pas donner plus d’informations pour ne pas compromettre ces discussions.

Nous étions d’autant plus surpris lors de la présentation du budget pour l’exercice 2021 que le crédit de 2020 n’avait même pas été entamé et que le budget 2021 ne renseignait plus qu’un montant symbolique de 500 Euros. Apparemment les pourparlers n’étaient pas aussi avancés que le prétendait le conseil échevinal fin 2019. On peut même se poser la question si des pourparlers concrets ont eu lieu.

À la question pourquoi le crédit a été ramenés à 500 € le bourgmestre explique que le conseil échevinal avait voulu tenir compte des instructions du ministre de l’Intérieur et d’analyser l’inscription des différents crédits sur base de leur nécessité. Afin de pouvoir réaliser des économies le conseil échevinal a opté de ne pas prévoir le démarrage de ladite infrastructure en 2021.

Il semble que ceci soit l’unique projet où le conseil échevinal entend épargner. A notre avis le conseil échevinal entend épargner au détriment de nos ouvriers communaux.

Nous attendons de nos ouvriers un travail efficace et soigné. Ceci nécessite entre autres la mise à disposition d’une infrastructure fonctionnelle digne de ce nom. Abandonner un tel projet à la moindre opposition démontre clairement la valeur et l’estime que notre majorité LSAP/Déi Gréng accorde à notre régie communale. Il ne faut pas se faire d’illusions que si elle abandonne à ce moment ci, ce projet absolument nécessaire il ne sera pas réalisé à moyen terme et certainement pas à court terme.

Il ne faut pas non plus s’étonner que si la majorité actuelle sape par de telles actions le moral de nos ouvriers et les démotive, leur bonne volonté se réduit en même temps.

L’actuel conseil échevinal ne peut pas non plus justifier cet acte par l’argument : « Jusqu’ici on a travaillé dans de telles conditions, aussi pourra-t-on continuer sur cette lignée ».

Le comité de la section DP

Deelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp