Betzder

Betzdorf_00035

Newsletter vun der Sektioun DP Betzder

Léif Bierger*innen,

et ass mir eng grouss Freed, fir iech den Hugo Da Costa aus eiser DP-Sektioun virzestellen. Den Hugo huet 18 Joer a wunnt zu Rued-Sir. Hien huet seng ganz Kandheet an der Gemeng verbruecht, hien ass also hei grouss ginn.

weiderliesen...

Fro un de Schäfferot (No.1): Nightlifebus 22.06.2022

Här Buergermeeschter, Här a Madame Schäffen, Mir hunn hei d’Éier Iech matzedeelen, dass mir dem Buergermeeschter- a Schäffenrot, am Aklang mam Artikel 25 vum geännerten Gemengegesetz vum 13. Dezember 1988, folgend Froen stellen wëllen. Nom Virowend vum Nationalfeierdag waren e puer Bierger aus der Gemeng iwwerrascht, datt den “NightLifeBus” um 1.25 Auer um Arrêt Alphonse Weicker um Kierchbierg säi leschte Laf hat, wat zu engem ganz vollen Bus gefouert huet. Ëmsou méi erstaunlech ass ze wëssen, datt aner Gemengen, däitlech méi kleng wéi eis, méi NLB-Course bis spéit de Moien haten. ● War de Buergermeeschter- a Schäffenrot sech bewosst, datt d’NLB’en net un d’Envergure vum Virowend vum Nationalfeierdag ugepasst waren? ○ Wa jo, huet de Buergermeeschter- a Schäffenrot speziell fir den Dag virum Nationalfeierdag eng Erhéijung vun der Frequenz vun de Coursen ugefrot? ○ Wann net, firwat hunn de Buergermeeschter an de Schäfferot net d’Noutwendegkeet gesinn, den Owend eng Erhéijung vun der Frequenz vun de Coursen vum NLB ze froen? ● Wëllt de Buergermeeschter- a Schäffenrot seng Strategie fir zukünfteg grouss, gutt besichten Eventer änneren? Patrick Lamhène, Gemengerot vun der Demokratescher Partei Hugo Da Costa, Coordinateur DP Betzdorf FR: Monsieur le Bourgmestre, Madame et Monsieur les échevins, Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 25 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, nous souhaitons poser les questions suivantes au collège des bourgmestre et échevins (CBE) : Suite à la veille de la fête nationale, certains citoyens de la commune se sont étonnés

weiderliesen...

Neie Coordinateur/Sekretär

LUX: D’Demokratesch Partei – Sektioun Betzder ass houfreg Iech matzedeelen dass den Hugo Da Costa hire neie Coordinateur/Sekretär ass. Den Hugo, och wann e réischt 17 Joer al ass, huet schonn e laangjäregt politescht Engagement hannert sech. Hie war op alle Niveauen aktiv. National, war hie President vum Jugendparlament, wat eng grouss Bün ass fir mat Ministeren an Deputéierten ze diskutéieren. Europäesch, war hien op verschidden “Model European Parliaments” – en europäescht Parlament fir Jugendlecher, deen hien och Presidéiert huet. Lokal ass en och a verschidde Veräiner aktiv. Aktuell, ass hien also bei eis an der DP Betzder aktiv, en ass Member am Regionalcomité vun der DP-Osten an en ass gewielte Member vum Comité Directeur vun der DP, den héchste Gremium vun der Partei. Seng Passioune sinn Tennis, Aktualitéit, Kino a virun allem Politik. Mir sinn iwwerzeegt dass den Hugo déi richteg Persoun op der richteger Platz ass. Firwat engagéiert hie sech? Dir kënnt him op Folgenden Medien suivéieren: Facebook: Hugo Da Costa / Instagram: hugo_da.costa FR: Le Parti démocratique – Section Betzdorf est fier d’annoncer la nomination de Hugo Da Costa comme son nouveau coordinateur/secrétaire. Bien que Hugo n’ait que 17 ans, il a un long parcours politique. Il a été actif à tous les niveaux. Au niveau national, il a été président du Parlement des jeunes, ce qui est une excellente occasion de discuter avec des ministres et des députés. Au niveau européen, il a été membre de plusieurs “Model European Parliaments” – un Parlement européen pour les jeunes, qu’il a également présidé. Il est également

weiderliesen...

Newsletter vun der Sektioun DP Betzder

Léif Bierger*innen,

et ass mir eng grouss Freed, fir iech den Hugo Da Costa aus eiser DP-Sektioun virzestellen. Den Hugo huet 18 Joer a wunnt zu Rued-Sir. Hien huet seng ganz Kandheet an der Gemeng verbruecht, hien ass also hei grouss ginn.

weiderliesen...

Fro un de Schäfferot (No.1): Nightlifebus 22.06.2022

Här Buergermeeschter, Här a Madame Schäffen, Mir hunn hei d’Éier Iech matzedeelen, dass mir dem Buergermeeschter- a Schäffenrot, am Aklang mam Artikel 25 vum geännerten Gemengegesetz vum 13. Dezember 1988, folgend Froen stellen wëllen. Nom Virowend vum Nationalfeierdag waren e puer Bierger aus der Gemeng iwwerrascht, datt den “NightLifeBus” um 1.25 Auer um Arrêt Alphonse Weicker um Kierchbierg säi leschte Laf hat, wat zu engem ganz vollen Bus gefouert huet. Ëmsou méi erstaunlech ass ze wëssen, datt aner Gemengen, däitlech méi kleng wéi eis, méi NLB-Course bis spéit de Moien haten. ● War de Buergermeeschter- a Schäffenrot sech bewosst, datt d’NLB’en net un d’Envergure vum Virowend vum Nationalfeierdag ugepasst waren? ○ Wa jo, huet de Buergermeeschter- a Schäffenrot speziell fir den Dag virum Nationalfeierdag eng Erhéijung vun der Frequenz vun de Coursen ugefrot? ○ Wann net, firwat hunn de Buergermeeschter an de Schäfferot net d’Noutwendegkeet gesinn, den Owend eng Erhéijung vun der Frequenz vun de Coursen vum NLB ze froen? ● Wëllt de Buergermeeschter- a Schäffenrot seng Strategie fir zukünfteg grouss, gutt besichten Eventer änneren? Patrick Lamhène, Gemengerot vun der Demokratescher Partei Hugo Da Costa, Coordinateur DP Betzdorf FR: Monsieur le Bourgmestre, Madame et Monsieur les échevins, Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 25 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, nous souhaitons poser les questions suivantes au collège des bourgmestre et échevins (CBE) : Suite à la veille de la fête nationale, certains citoyens de la commune se sont étonnés

weiderliesen...

Newsletter vun der Sektioun DP Betzder

Léif Bierger*innen,

et ass mir eng grouss Freed, fir iech den Hugo Da Costa aus eiser DP-Sektioun virzestellen. Den Hugo huet 18 Joer a wunnt zu Rued-Sir. Hien huet seng ganz Kandheet an der Gemeng verbruecht, hien ass also hei grouss ginn.

weiderliesen...

Eise Comité

Léiert d’Memberen vum Comité vun der DP Betzder kennen oder kontaktéiert eis

Eis Memberen am Gemengerot

Kontaktéiert är DP-Vertrieder am Gemengerot