Jonglënster

Karine
Karine Bausch
Presidentin
Ben
Ben Ries
Sekretär & Schäffen
Lis
Lis Weber
Trésorier
Gilles
Gilles Baum
Conseiller
Nico
Nico Becker
Member
Mara
Mara Bour
Member
Gaby
Gaby Breser
Member
Tarik
Dr. Tarik Chergui
Member
Christiane
Christiane Degraux
Member
Philippe
Philippe Frisch
Member
Alex
Alex Granado
Member
Marc H
Marc Hoffmann
Member
Gilbert
Gilbert Kapp
Member
Luisa
Luisa Loureiro
Member
Lucia
Lucia Nenna
Member
Marc Molitor
Member
Jules
Jules Muller
Member
Fränz
Fränz Ries
Member
Gast
Gaston Schmit
Member
Laurence
Laurence Wagner
Member
Petra
Petra Schuster
Member
Marc
Marc Schroeder
Web Creator
Örn Sigursson
Member
Roland
Roland Weis
Member