Jonglënster

Gilles
Gilles Baum
Gemengeconseiller
Christiane
Christiane Degraux
Gemengeconseiller
Tarik
Dr. Tarik Chergui
Gemengeconseiller
Ben
Ben Ries
1. Schäffen