Stad

No bei dir.

Lëtzebuerg ass eng weltoppe Stad, mat engem héije Liewensstandard, mat enger exzellenter Infrastruktur, mat enger gudder Vernetzung, mat enger vilfälteger, lieweger Kulturzeen, mat enger gudder Gastronomie an engem breetgefächerten Handel.

Eng Stad, wou sech d’Lëtzebuerger a Mënschen aus alle Länner begéinen a gutt matenaner eens ginn. Awer och eng Stad mat rouege Quartieren, just e puer Minutte vum nächste Bësch ewech.

Dat alles ass ons Stad… an nach vill méi. A mir wëllen op dat opbauen, wat an deene leschte Joren erreecht ginn ass, an dofir suergen, datt d‘Zukunft nach besser gëtt.

 • Mir sti fir eng innovativ a modern Mobilitéit, wou den ëffentlechen Transport d’Réckgrat ass, d’douce Mobilitéit weider ausgebaut gëtt an d‘Wunnquartiere vum Duerchgangsverkéier geschützt ginn.
 • Mir sti fir lieweg Wunnquartiere fir jidderee mat attraktive Versuergungs- a Fräizäitofferen.
 • Mir suergen dofir, datt ons Kanner vun enger attraktiver Offer un Schoulen, Foyers scolaires, Crèchen an awer och Spillplaze kënne profitéieren.
 • Mir sti fir méi Sécherheet an onser Stad a fuerdere méi Policepresenz am ëffentleche Raum. Dozou gehéiert e legale Kader fir eng Police communale anzeféieren.
 • Mir sti fir neie Wunnraum, deen déi sozial Mixitéit garantéiert.

Mir sti fir all Efforten a Richtung Klimaneutralitéit a wäerten d’Liewensqualitéit duerch zousätzlech Begréngung a Reamenagementer weiderféieren.

D’DP huet bewisen, datt si d’Geschécker vun onser Staat leede kann: responsabel, engagéiert, modern, zil- an zukunftsorientéiert.

Op deem Wee wëlle mir weiderfueren, a froen dofir ëm Äert Vertrauen.


Nah bei dir

Luxemburg ist eine weltoffene Stadt, mit einem hohen Lebensstandard, mit einer ausgezeichneten Infrastruktur, mit einer guten Vernetzung, mit einer vielfältigen, lebendigen Kulturszene, mit einer guten Gastronomie und einem breit gefächerten Handel.

Eine Stadt, wo sich die Luxemburger und Menschen aus aller Welt begegnen und gut miteinander auskommen. Aber auch eine Stadt mit ruhigen Vierteln, nur ein paar Minuten vom nächsten Wald entfernt.

Das alles ist unsere Stadt… und noch viel mehr. Und wir wollen darauf aufbauen, was in den letzten Jahren erreicht wurde, und dafür sorgen, dass die Zukunft noch besser wird.

 • Wir stehen für eine innovative und moderne Mobilität, wo der öffentliche Transport das Rückgrat ist, die sanfte Mobilität weiter ausgebaut wird und die Wohnviertel vom Durchgangsverkehr geschützt werden.
 • Wir stehen für lebendige Wohnviertel für jeden mit attraktiven Versorgungs- und Freizeitangeboten.
 • Wir sorgen dafür, dass unsere Kinder von einem attraktiven Angebot an Schulen, Betreuungsstrukturen und Kindertagesstätten profitieren können.
 • Wir stehen für mehr Sicherheit in unserer Stadt und fordern mehr Polizeipräsenz im öffentlichen Raum. Dazu gehört ein rechtlicher Rahmen, um eine Gemeindepolizei einzuführen.
 • Wir stehen für neuen Wohnraum, welcher die soziale Vielfalt garantiert.

Wir stehen für alle Bestrebungen in Richtung Klimaneutralität und werden die Lebensqualität durch zusätzliche Begrünung und Umgestaltungen fortsetzen.

Die DP hat gezeigt, dass sie die Geschicke unserer Stadt leiten kann: verantwortungsbewusst, engagiert, modern, Ziel- und zukunftsorientiert.

Diesen Weg wollen wir weitergehen, und bitten dafür um Ihr Vertrauen.


Proche de toi.

Luxembourg est une ville ouverte sur le monde, avec un niveau de vie élevé, une excellente infrastructure, de bonnes connexions internationales, une scène culturelle variée et vivante, une bonne gastronomie et un commerce très diversifié.

Une ville où les Luxembourgeois et les gens du monde entier se rencontrent et s’entendent bien. Mais aussi une ville avec des quartiers calmes, à quelques minutes seulement de la forêt la plus proche.

Notre ville, c’est tout cela… et bien plus encore. Et nous voulons nous appuyer sur ce qui a été réalisé ces dernières années et faire en sorte que l’avenir soit encore meilleur.

 • Nous nous engageons pour une mobilité innovante et moderne, où les transports publics constituent l’épine dorsale, où la mobilité douce est développée et où les quartiers résidentiels sont protégés du trafic de transit.
 • Nous nous engageons pour des quartiers vivants pour tous, avec des offres attrayantes en matière d’approvisionnement et de loisirs.
 • Nous veillons à ce que nos enfants puissent bénéficier d’une offre attrayante d’écoles, de foyers scolaires et de crèches.
 • Nous nous engageons pour plus de sécurité dans notre ville et demandons une présence policière accrue dans l’espace public. Cela implique un cadre juridique permettant d’introduire une police communale.
 • Nous sommes en faveur de nouveaux logements qui garantissent la diversité sociale.

Nous soutenons tous les efforts en faveur de la neutralité climatique et poursuivrons la qualité de vie par l’ajout de verdure et de réaménagements.

Le DP a montré qu’il était capable de diriger de notre ville : responsable, engagé, moderne, orienté vers les objectifs et l’avenir.

Nous voulons continuer sur cette voie et nous vous prions de nous accorder votre confiance.


Close to you.

Luxembourg is a cosmopolitan city, with a high standard of living, with an excellent infrastructure, with good international connections, with a diverse, lively cultural scene, with good gastronomy and a wide range of trade.

A city where the people of Luxembourg and people from all over the world meet and get along well. But also a city with quiet neighbourhoods, only a few minutes away from the nearest forest.

All this is our city… and much more. And we want to build on what has been achieved in recent years and ensure that the future will be even better.

 • We stand for innovative and modern mobility, where public transport is the backbone, soft mobility is further expanded and residential districts are protected from through traffic.
 • We stand for lively residential areas for everyone with attractive supply and leisure facilities.
 • We ensure that our children can benefit from an attractive range of schools, care structures and day-care centres.
 • We stand for more security in our city and demand more police presence in public spaces. This includes a legal framework to introduce a municipal police force.
 • We stand for new housing that guarantees social diversity.

We stand for all efforts towards climate neutrality and will continue to improve the quality of life through additional greening and redevelopment.

The DP has shown that it can guide the destiny of our city: responsible, committed, modern, goal- and future-oriented.

We want to continue on this path, and we ask for your trust to do so.

Deelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp