Stad

No bei dir. 

Lëtzebuerg ass eng weltoppe Stad, mat engem héije Liewensstandard, mat enger exzellenter Infrastruktur, mat enger gudder Vernetzung, mat enger vilfälteger, lieweger Kulturzeen, mat enger gudder Gastronomie an engem breetgefächerten Handel. 

Eng Stad, wou sech d’Lëtzebuerger a Mënschen aus alle Länner begéinen a gutt matenaner eens ginn. Eng Stad mat engem UNESCO-Zentrum a mat internationalen Institutiounen. Awer och eng Stad mat rouege Quartieren, just e puer Minutte vum nächste Bësch ewech.

Dat alles ass ons Stad… an nach vill méi. A mir wëllen op dat opbauen, wat an deene leschte Joren erreecht ginn ass, an dofir suergen, datt d‘Zukunft nach besser gëtt.

Zu enger moderner Stad gehéiert en attraktive Commerce. Mir gi gutt mat onse Geschäftsleit eens a schwätze permanent matenaner. Mir hu si an der Pandemie ënnerstëtzt, hu Pop-Up Storen an eidele Lokaler erméiglecht, d’Terrasse vergréissert an d’Stad mat vill Animatioun belieft. Eng sëllege Plazen sinn nei amenagéiert ginn. D’Foussgängerzon ass ausgebaut ginn.

Ons Stad gëtt ëmmer méi nohalteg: D’Péitruss gëtt renaturéiert an zu Gaasperech gëtt e Park installéiert, fir nëmmen déi gréisste Projeten ze nennen. Generell suerge mir dofir, datt méi Gréngs an den ëffentleche Raum kënnt.

Mir wäerten duerch weider Reamenagementer d’Liewensqualitéit an d’Attraktivitéit vun onser Stad verstäerken.

Lëtzebuerg ass sonner Zweiwel de kulturellen Zentrum vum Land. Déi breetgefächert, national an international Offer dréit wesentlech zur multikultureller Vilfalt an onser Stad bäi. Doriwwer eraus ass de Conservatoire ausgebaut ginn an et si Museksschoulen an den Quartiere bäikomm. Mir wëllen eis weider fir eng lieweg Kulturzeen asetzen an ënnerstëtzen dofir weider d’Veräiner an och privat Initiativen.

De Schäfferot beschäftegt sech ganz vill mat der Sécherheet an der Stad. D’Onsécherheetsgefill vun de Biergerinnen a Bierger an d’Kriminalitéit musse bekämpft ginn. Mir sinn am Gespréich mat der Populatioun, mat der Police a mat allen aneren Acteuren. Mir setzen op e verstäerkten sozialen Encadrement, op Kameraiwwerwaachung an op déi néideg Strukturen, fir den drogekranke Mënschen ze hëllefen. Mir wäerten eis bei den nationalen Autoritéite fir d’Schafe vun engem legale Kader fir eng Gemengepolice staark maachen, déi dem Buergermeeschter ënnersteet.

D’Stad setzt op eng modern an innovativ Mobilitéitspolitik. De Bus-Reseau ass d’Réckgrat vum ëffentlechen Transport. Den Tram gëtt weider ausgebaut. Mir schaffen dorunner, fir déi ganz douce Mobilitéit esou auszebauen, datt den ëffentleche Raum an Zukunft méi sécher a méi praktesch fir de Vëlo a fir de Foussgänger gëtt. D’Quartiere solle weider berouegt ginn, ë.a. duerch manner Duerchgangsverkéier.

D’Stad wiisst; ëmmer méi Leit komme bei ons wunnen. Dofir brauche mir zousätzlech Wunnengen an nei Iddien, déi di sozial Mixitéit garantéieren. Mir engagéieren ons staark fir  d’Schafe vun neiem Wunnraum um fräie Marché. 

Zanter 2018 sinn an der Stad 6.600 Baugeneemegunge mat geplangte 7.000 Wunnengen accordéiert ginn. Mir suergen dofir, datt nei Projeten ewéi Nei Hollerech, Porte de Hollerech oder Faïencerie convivial, nohalteg a familljegerecht amenagéiert a gutt un den ëffentlechen Transport ugebonne ginn. D’Stad Lëtzebuerg iwwerhëlt och hir Roll fir sozial an abordabel Wunnengen ze bauen. An deene leschte Joren huet d’Stad 240 Wunnunitéite baue gelooss, 172 sinn am Bau an 219 a Planung.

Dat, an nach vill méi, ass den Engagement, deen eis 27 Kandidate fir d’Gemengewale vum 11. Juni aginn. Mir si 13 Fraen an 14 Männer aus de verschiddene Quartieren, déi no bei de Leit sinn a sech zesumme mat de Biergerinnen a Bierger fir ons Stad asetzen. Mir sinn eng verjéngten Equipe mat 12 neie Kandidaten an engem Duerchschnëttsalter vu 45 Joer. 

D’DP huet bewisen, datt si d’Geschécker vun onser Staat leede kann: responsabel, engagéiert, modern, zil- an zukunftsorientéiert.

Op deem Wee wëlle mir weiderfueren, a froen dofir ëm Äert Vertrauen.

A vos côtés.

Luxembourg-ville est une ville ouverte sur le monde, avec un niveau de vie élevé, avec une excellente infrastructure, avec une scène culturelle diversifiée et animée, avec une bonne gastronomie et un large éventail de commerces.

Une ville où les Luxembourgeois et les gens de tous les pays se rencontrent et s‘entendent bien. Une ville avec un centre UNESCO et des institutions internationales. Mais aussi une ville aux quartiers calmes, à quelques minutes de la forêt la plus proche.

Tout cela est notre ville… et bien plus encore. Et nous voulons nous appuyer sur ce qui a été réalisé au cours des dernières années et nous assurer que l‘avenir sera encore meilleur.

Un commerce attrayant appartient à une ville moderne. C’est pour cela que nous sommes en contact constant avec nos commerçants. Nous les avons soutenus pendant la pandémie, activé des magasins éphémères dans des locaux vides, agrandi la terrasse et animé la ville avec beaucoup d‘événements. Quelques places ont été réaménagées. La zone piétonne a été agrandie.

Notre ville devient de plus en plus durable : La Pétrusse est renaturé et un parc s‘installe à Gasperich, pour ne citer que les plus gros projets. En général, nous veillons à ce que plus de verdure pénètre dans l‘espace public.

Nous renforcerons la qualité de vie et l‘attractivité de notre ville par de nouveaux redéveloppements.

Le Luxembourg est incontestablement le centre culturel du pays. L‘offre variée, nationale et internationale, contribue de manière significative à la diversité multiculturelle de notre ville. De plus, le conservatoire a été agrandi et des écoles de musique ont été ajoutées dans les quartiers. Nous voulons continuer à œuvrer pour une scène culturelle vivante et donc continuer à soutenir les associations et aussi les initiatives privées.

Nous nous préoccupons pour la sécurité dans la ville. Le sentiment d‘insécurité des citoyens et la délinquance doivent être combattus. Nous sommes en conversation avec la population, avec la police et avec tous les autres acteurs. Nous nous appuyons sur un cadre social renforcé, sur la vidéosurveillance et sur les structures nécessaires pour aider les personnes toxicomanes. Nous allons travailler dur avec les autorités nationales pour la création d‘un cadre légal pour une police municipale, qui est subordonnée au maire.

La ville s‘appuie sur une politique de mobilité moderne et innovante. Le réseau de bus est l‘épine dorsale des transports publics. Le réseau du tram continue d‘être agrandi. Nous travaillons à développer la mobilité douce de manière à ce que l‘espace public devienne plus sûr et plus pratique pour les vélos et les piétons à l‘avenir. Les quartiers doivent continuer à être apaisés, entre autres. en raison de la diminution du trafic de transit.

La ville grandit; de plus en plus de gens viennent vivre avec nous. Nous avons donc besoin de logements supplémentaires et de nouvelles idées qui garantissent la mixité sociale. Nous sommes fortement engagés dans la création de nouveaux logements sur le marché libre.

Depuis 2018, 6 600 permis de construire ont été accordés dans la ville avec un projet de 7 000 logements. Nous veillons à ce que les nouveaux projets tels que Nei Hollerech, Porte de Hollerech ou Faïencerie soient agencés de manière conviviale, durable et familiale et soient bien desservis par les transports en commun. La ville de Luxembourg assume également son rôle dans la construction de logements sociaux et abordables. Au cours des dernières années, la ville a construit 240 logements, 172 sont en construction et 219 sont en projet.

C‘est, et bien plus encore, l‘engagement que prennent nos 27 candidats pour les élections municipales du 11 juin prochain. Nous sommes 13 femmes et 14 hommes de différents quartiers qui sont proches des gens et travaillent ensemble avec les citoyens pour notre ville. Nous sommes une équipe jeune avec 12 nouveaux candidats et une moyenne d‘âge de 45 ans.

Le DP a prouvé qu‘il peut diriger le destin de notre État : responsable, engagé, moderne, axé sur les objectifs et tourné vers l‘avenir.

Nous voulons continuer sur cette voie, et sollicitons donc votre confiance.

Nah bei dir.

Luxemburg-Stad ist eine weltoffene Stad, mit hohem Lebensstandard, mit hervorragender Infrastruktur, mit guter Vernetzung, mit einer vielfältigen, lebendigen Kulturszene, mit guter Gastronomie und einem breit aufgestellten Handel.

Eine Stadt, in der sich Luxemburger und Menschen aus allen Ländern täglich begegnen und gut miteinander verstehen. Eine Stadt mit einem UNESCO-Zentrum und internationalen Institutionen. Aber auch eine Stadt mit ruhigen Vierteln, nur wenige Minuten vom nächsten Wald entfernt.

All das ist unsere Stadt… und noch viel mehr. Und wir wollen auf dem Erreichten der letzten Jahre aufbauen und dafür sorgen, dass die Zukunft noch besser wird.

Zu einer modernen Stadt gehört ein attraktiver Handel. Wir verstehen uns gut mit unseren Geschäftsleuten und sprechen ständig miteinander. Wir haben sie während der Pandemie unterstützt, Pop-up-Stores in leerstehenden Ladenlokalen ermöglicht, die Terrassen vergrößert und die Stadt mit vielen Veranstaltungen belebt. Etliche Plätze wurden neugestaltet und die Fußgängerzone ausgebaut.

Unsere Stadt wird immer nachhaltiger: Der ‚Péitruss‘ wird renaturiert und in Gasperich ein Park angelegt, um nur die größten Projekte zu nennen. Generell sorgen wir dafür, dass mehr Grün in den öffentlichen Raum gelangt.

Durch weitere Neugestaltungen werden wir die Lebensqualität und Attraktivität unserer Stadt stärken.

Luxemburg ist zweifellos das kulturelle Zentrum des Landes. Das vielfältige, nationale und internationale Angebot trägt maßgeblich zur multikulturellen Vielfalt unserer Stadt bei. Außerdem wurde das Konservatorium erweitert und weitere Musikschulen kamen in den Stadtteilen hinzu. Wir wollen uns weiterhin für eine lebendige Kulturszene einsetzen und unterstützen dabei Vereine und private Initiativen.

Die Sicherheit in unserer Stadt liegt der DP sehr am Herzen. Das Unsicherheitsgefühl der Bürger und Bürgerinnen und die Kriminalität müssen bekämpft werden. Wir sind im Gespräch mit der Bevölkerung, mit der Polizei und mit allen anderen Betroffenen. Wir setzen auf eine gestärkte soziale Betreuung, auf Kameraüberwachung und auf die notwendigen Strukturen, um drogenabhängigen Menschen zu helfen. Wir werden uns gemeinsam mit den nationalen Institutionen intensiv für die Schaffung eines rechtlichen Rahmens für eine dem Bürgermeister unterstellte Stadtpolizei einsetzen.

Die Stadt setzt auf eine moderne und innovative Mobilitätspolitik. Das Busnetz ist das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs. Die Straßenbahn wird weiter ausgebaut. Wir arbeiten daran, die sanfte Mobilität so zu entwickeln, dass der öffentliche Raum in Zukunft für Fahrräder und Fußgänger sicherer und bequemer wird. Die Wohnviertel sollen weiter verkehrsberuhigt werden, etwa durch weniger Durchgangsverkehr.

Die Stadt wächst – immer mehr Menschen ziehen hierher. Deshalb brauchen wir zusätzlichen Wohnraum und neue Ideen, um eine soziale Durchmischung sicherzustellen. Wir machen uns daher für die Schaffung von neuem Wohnraum auf dem freien Markt stark.

Seit 2018 wurden in der Stadt 6.600 Baugenehmigungen für 7.000 Wohneinheiten erteilt. Wir sorgen dafür, dass neue Projekte wie ‚Nei Hollerech‘, ‚Porte de Hollerech‘ oder ‚Faïencerie‘ mitmenschlich, nachhaltig und familienfreundlich geplant werden und gut an den öffentlichen Verkehr angebunden sind. Die Stadt Luxemburg wird auch ihrer Rolle beim Bau von sozialem und bezahlbarem Wohnraum gerecht. In den letzten Jahren hat die Stadt 240 Wohnungen gebaut, 172 sind im Bau und 219 in Planung.

Dafür und für noch viel mehr steht das Engagement unserer 27 Kandidaten für die Kommunalwahl am 11. Juni. Wir sind 13 Frauen und 14 Männer aus verschiedenen Stadtteilen, die sich bürgernah gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern für unsere Stadt einsetzen. Wir sind ein deutlich verjüngtes Team mit zwölf neuen Kandidaten und einem Durchschnittsalter von 45 Jahren.

Die DP hat bewiesen, dass sie die Geschicke unseres Landes leiten kann: Verantwortungsbewusst, engagiert, modern, zielstrebig und zukunftsorientiert.

Diesen Weg wollen wir weitergehen und bitten Sie daher um Ihr Vertrauen.

Close to you.

Luxembourg is an open-minded city, with a high standard of living, an excellent infrastructure, a great network, a diverse and lively cultural scene, a rich gastronomy and with a wide range of trade and commerce.

A city where Luxembourgers and people from all countries meet and live side by side amicably. A city with a UNESCO center and international institutions. But also, a city with quiet neighbourhoods, just a few minutes away from the nearest forest.

All this is our city… and so much more. And we want to build on what has been achieved in the past few years and ensure that the future will be even better.

Attractive businesses belong to a modern-day city. We get along well with our business leaders and we keep in touch on a regular basis. We supported them during the pandemic, enabled pop-up stores in empty premises, enlarged the terrace spaces and enlivened the city with lots of animation. A few places have been redeveloped. The pedestrian zone has been expanded.

Our city is  also getting more sustainable: the ‘Péitruss’ is being re-cultivated and a park is being installed in Gasperich, to mention a few of the biggest projects. Essentially, we ensure that more greenery enters the public space.

We will strengthen the quality of life and the attractiveness of our city through further redevelopments.

Luxembourg is undoubtedly the cultural center of the country. The wide-ranging, national and international offer contributes significantly to the multicultural diversity of our city. In addition, the conservatory was expanded, and additional music schools were instituted in the various districts. We want to continue our work for a lively cultural scene and as such continue to support the clubs and private initiatives.

The DP is very concerned with security in the city. The citizens’ sense of insecurity and the occurrence of crime must be combated. Therefore, we keep in touch with the population, with the police and with all other actors impacted by those issues. Also, we are relying on a stronger social framework, on camera surveillance and on the necessary structures to help drug addicts. We will work hard with the national authorities towards the creation of a legal framework for a municipal police, which should work under the communes’ mayor’s responsibility.

The city relies on a modern and innovative mobility policy. The bus network is the backbone of public transport. The tram continues to be expanded. We are working to expand the soft mobility in such a way that the public space becomes safer and more practical for bicycles and pedestrians in the future. The neighbourhoods should continue to be relieved, i.e. by diminishing transit traffic.

The city is growing continuously; an increasing number of people come to live with us. Therefore, we need additional housing and new ideas that guarantee social mixing. We are strongly committed to the creation of new housing on the open market.

Since 2018, 6,600 building permits have been granted in the city with 7,000 housing units planned. We ensure that new projects such as ‘Nei Hollerech’, ‘Porte de Hollerich’ or ‘Faïencerie’ are managed in a convivial, sustainable and family-friendly manner, and that they are well connected to public transport. The city of Luxembourg also assumes its role in building social and affordable housing. In the last few years, the city has built 240 housing units, 172 are under construction and 219 are currently being planned.

All of this, and much more, is the commitment that our 27 candidates are making for the municipal elections on June 11th . Our team of 13 women and 14 men from various districts is close to the people and works together the citizens for the benefit of our city. With 12 new candidates having joined, we are a rejuvenated team with an average age of 45.

The DP has proven that it can lead the course of our city:  we are responsible, committed, modern, goal- and future-orientated.

We would like to continue our work on this path, and ask for your trust to help us to do so.

Deelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp