Miersch

201607140916_henkel_albert
Albert Henkel
President
Kass Nico Comité
Nico KASS
Vize-President
Miersch - Fantin-Halsdorf Line1
Line FANTIN-HALSDORF
Sekretärin
Philippe Calmes
Philippe CALMES
Tresorier
Nico Arend
Nico AREND
Member
Miersch - Feller-Wilmes Joëlle1
Joëlle FELER-WILMES
Member
comité
Daniel GILLIG
Member
Miersch - Hübsch Max1
Max HÜBSCH
Member
Miersch - Krier Henri1
Henri KRIER
Member
comité
Guillume LAUGS
Member
Miersch - Malherbe Michel1
Michel MALHERBE
Member
Miersch - Marques Daniel1
Daniel MARQUES
Member
comité
Edouard MAURER
Member
Miersch - SIEBENALLER Isabelle1
Isabelle SIEBENALLER
Member
202204141027_schroederlucien
Lucien SCHROEDER
Member
comité
Jean STRAUS SEIL
Member
Marcel Urbe
Marcel Urbé
Member
Miersch - Vullers Willy1
Willy VULLERS
Member