Miersch

Miersch - Malherbe Michel1
Michel MALHERBE
Buergermeeschter
Miersch - Krier Henri1
Henri KRIER
1. Schäffen
Miersch - Vullers Willy1
WillY VULLERS
Gemengenconseiller
Miersch - Feller-Wilmes Joëlle1
Joëlle FELLER-WILMES
Gemengeconseiller
Miersch - Marques Daniel1
Daniel MARQUES
Gemengeconseiller