Wéi vill PAP’en ginn de Moment realiséiert?

D'Plans d’aménagement particulier (PAP) spillen eng wichteg Roll wann et ëm d'Schafe vu Wunnraum geet. Deementspriechend hunn d’DP-Deputéiert André Bauler a Max Hahn nogefrot wéi vill PAP'en de Moment realiséiert ginn a mat wéi vill néi gebauten (abordabelen) Wunnengen ze rechnen ass.

Fro

« La crise du logement invite tous les acteurs concernés de planifier et de mettre en œuvre de manière plus conséquente et rapide des plans d’aménagement particulier (PAP) dans les différentes communes du pays. Il nous semble donc intéressant de dresser l’état actuel d’avancement de ces PAP en vue d’améliorer nos regards sur le secteur immobilier et sur ses potentiels de développement futur.

C’est pourquoi nous aimerions poser les questions suivantes à Madame la Ministre de l’Intérieur et à Monsieur le Ministre du Logement :

−  Madame la Ministre de l’Intérieur peut-elle informer sur le nombre de PAP en cours d’analyse auprès du Ministère de l’Intérieur?

−  Combien de ces PAP sont en voie de finalisation et peuvent être mis en œuvre dans un avenir assez proche?

−  Madame la Ministre peut-elle dire quel est le nombre de logements potentiels qui peuvent être créés dans ce contexte ? Dans quels intervalles de temps respectifs sont- ils réalisables ?

−  Combien de logements à coût abordable sont programmés dans le cadre des PAP en voie de finalisation?»

Äntfert

Les honorables députés s’enquièrent sur l’état d’avancement auprès du ministère de l’Intérieur des procédures d’adoption relatives aux plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » (« PAP NQ ») et aux plans d’aménagement particulier « quartier existant » (« PAP QE »).

Les réponses formulées ci-dessous reflètent la situation au 9 décembre 2020.

Question 1.

A ce jour, 3 projets de PAP NQ et 18 projets de PAP QE sont en attente d’être avisés par la Cellule d’évaluation du ministère de l’Intérieur.

Celle-ci a avisé 136 PAP (NQ et QE) entre le 1er janvier 2020 et le 9 décembre 2020.

Question 2.

Concernant les PAP en voie de finalisation, 18 PAP NQ et 18 PAP QE pourront être soumis à l’approbation ministérielle qui se fera au plus tard en mars 2021.

Par ailleurs, 149 PAP (NQ et QE) ont été approuvés entre le 1er janvier 2020 et le 9 décembre 2020.

Dès l’approbation ministérielle des PAP, il pourra être procédé à leur publication, telle que prévue par l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Dès leur entrée en vigueur, la mise en œuvre pourra être entamée.

Questions 3 et 4. 

Actuellement 1.858 unités de logement sont prévues par des PAP en voie d’approbation ministérielle.

Les PAP approuvés entre le 1er janvier 2020 et le 9 décembre 2020 prévoient 5.014 unités de logements.

Etant donné que la réalisation des PAP dépend des initiateurs respectifs, il n’est pas possible de donner des précisions quant aux délais de réalisation.

Parmi les unités de logement prévues par les PAP NQ en voie de finalisation, 176 sont aujourd’hui réservées aux logements à coûts modérés.

Plus encore, 433 unités de logement à coûts modérés sont envisagées dans les PAP NQ ayant fait l’objet d’une approbation ministérielle entre le 1er janvier 2020 et le 9 décembre 2020.

Dir wëllt dës parlamentaresch Fro op Lëtzebuergesch iwwersat kréien?

Deelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Weider parlamentaresch Froen

Kanner App Bildung

Reaffektatioun vun Enseignanten am Fondamental an hier Gemeng

D’DP-Deputéiert Gilles Baum a Barbara Agostino hunn dem Educatiounsminister Froen zur Reaffektatioun vun Enseignanten am Fondamental an hier Gemeng gestallt. Ënnert anerem wollten si wëssen, wéi vill Posten an deene leschte 5 Joer op der Lëscht 1bis publizéiert goufen, wien hei prioriséiert sollt ginn an, ganz allgemeng, ob d’Gemenge weiderhi sollte fir d’Nominéierung vun der Lëscht 1 zoustänneg sinn.

weiderliesen...

Rettungshelikopter beim Nordspidol

D’DP-Deputéiert André Bauler a Gusty Graas hunn der Gesondheetsministesch an dem Inneminister Froen zu de Rettungshelikopter beim Nordspidol gestallt, déi an de leschte Joren oft an den Asaz komm sinn. Ënnert anerem wollte si wëssen, wéi de Finanzement gereegelt ass, wéi oft se och iwwert d’Landesgrenzen eraus an den Asaz koumen an ob mëttelfristeg virgesinn ass een neie Site fir d’Helikopteren ze sichen.

weiderliesen...

Einsamkeet zu Lëtzebuerg ?

Einsamkeet gëtt zu engem ëmmer méi grousse gesellschaftleche Problem. Enger Etüd no wieren eleng an Däitschland Millioune Leit betraff. D’DP-Deputéiert André Bauler a Mandy Minella hu beim Familljeminister nogefrot wéi hien d’Problematik vun der Einsamkeet zu Lëtzebuerg gesäit a wéi eng Mesüren de Ministère hëlt fir do dergéint virzegoen.

weiderliesen...

Sollt de « Plan Canicule » iwwerschafft ginn ?

Am Hannergrond vun den neie Recommandatioune vum däitsche Gesondheetsminister fir Klinicken a Fleegeheemer besser op Hëtztwellen ze preparéieren, hunn d’DP-Deputéiert André Bauler an den Dr Gérard Schockmel bei der Gesondheetsministesch nogefrot, ob och de « Plan Canicule » hei zu Lëtzebuerg misst adaptéiert ginn.

weiderliesen...