Sport

Sport

Sport: Gesond duerch Beweegung

De Sport spillt an den Ae vun der DP eng weesentlech Roll an eiser Gesellschaft. Reegelméisseg Beweegung ass net nëmme wichteg fir eis Gesondheet an eist Wuelbefannen. Sport stäerkt och de sozialen Zesummenhalt, andeem e wichteg Wäerter wéi Toleranz a Fairness vermëttelt, Mënschen aus verschiddene Kulturen a mat verschiddenen Originnen zesummeféiert an esou d’Inklusioun – zemol ënner jonke Leit – stäerkt.

D’DP ass dovuner iwwerzeegt, datt de Sport d’Fundament fir e gesond Liewen duerstellt. Dofir ass fir eis kloer: All Euro, dee mir an de Sport investéieren, fërdert d’Gesondheet vun eise Biergerinnen a Bierger. Mir ënnerstëtzen a fërderen de Breeden- an de Behënnertesport an dat domadder verbonne Volontariat, well si fundamental Pilliere sinn, déi den Sport virubréngen an eis Gemeinschaft stäerken. Gläichzäiteg wëlle mir de Leeschtungssport als Enseigne vun eisem Land weider professionaliséieren, déi beschtméiglech Sportsinfrastrukturen a Kaderbedingunge bidden, a kommend Spëtzsportler nach méi geziilt ënnerstëtzen.

D’Lëtzebuerger Sportsverbänn sti viru groussen administrativen Erausfuerderungen. Dacks sinn et kleng Equipen, déi d’Verbänn fräiwëlleg an ouni professionell Strukuren um Lafen halen. Als DP si mir der Meenung, datt d’Sportstrukturen am Land net just kënnen op fräiwëlleger Basis funktionéieren. An deem Kontext wär e staatleche Subsid, deen et all Federatioun erlaabe géing, eng Persoun fir administrativ an organisatoresch Aufgaben anzestellen, eng interessant Optioun.

Fir de Sport an der Gesellschaft richteg ze fërderen an déi professionell Strukturen auszebauen, brauch et genuch finanziell Mëtttel. Dofir ass d’DP dofir, fir de Budget vum Sportsministère no an no op 1 Prozent vum Staatsbudget z’erhéijen.

An de leschte Joren huet déi finanziell Ënnerstëtzung fir d’Jugendaarbecht an de Veräiner – besonnesch duerch de Subsid Qualité+ – däitlech zougeholl. Dëse Programm knäppt d’Subsiden u kloer Ausbildungscritèrë vun den Traineren a setzt op eng héichwäerteg Betreiung vun de jonke Sportler. D’DP wäert e Bilan vum Subside qualité+ zéien, eventuell d’Subsiden erhéijen an d’Erweiderung vun der Fërderung op Beräicher wéi Betreiung a sozial Responsabilitéit vun de Veräiner ausbauen.

Modern Infrastrukture sinn am Sport onverzichtbar. Fir der demographescher Entwécklung vun der Populatioun Rechnung ze droen, wëll d’DP déi ënnerschiddlech Sportsinfrastrukturen ausbauen. Fir d’Gemenge bei der Finanzéierung vun de Sportsariichtungen ze hëllefen, proposéiere mir – nieft de klassesche Subisden – finanziell Ureizer fir a puncto Benotzung vu Raim, Kabinnen oder klenger Restauratioun zesummenzeschaffen.

De Leeschtungssport ass en exzellenten Ambassadeur fir eist Land. Hien ass eng Erausfuerderung fir Enzelpersounen a spiggelt de Leeschtungswëllen an d’Leeschtungsfäegkeet vun enger Gesellschaft duer. Als DP si mir fir d’Iddi vun enger duebeler Carrière (Dual Career), bei däer de Sportler Héichleeschtungssport an Ausbildung matenaner verknäppe kann. Doriwwer eraus wëlle mir Ureizer schafen, fir Privatentreprisë méi staark fir d’Fërderung vun Héichleeschtungsportler z’encouragéieren.

De Leeschtungssport (Concoursen, Sportreesen, Trainingslager) ass dacks de Weekend oder op Feierdeeg. D’DP setzt sech dofir an, datt d’Aarbechtsrecht an Zukunft de spezifeschen Ufuerderunge vun de Sportler Rechnung dréit. Dofir kéinten déi gesetzlech Bestëmmungen ugepasst oder en Tarifaccord fir Fachkräften am Sportssekter decidéiert ginn, fir méi Flexibilitéit ze garantéieren. Sportler hätten esou d’Méiglechkeet, a bestëmmte Méint méi Zäit fir hire Sport ze reservéieren, wärend se an anere Méint méi laang géinge schaffe goen. Esou eng Flexibilitéit géing de Beruff an de Leeschtungssport méi kompatibel maachen

D’DP engagéiert sech dofir, datt Sportler wärend hirer ganzer Carrière vun héichqualitative Servicer ënnerstëtzt ginn. Dat gëlt fir villverspriechend Nowuestalenter a Spëtzesportler – bis hin zu Sportler, deenen hir Carrière eriwwer ass. Duerch den ëffentleche Support (Sportwëssenschaft, Sportpsychologie, Ernärung, Sportphysiotherapie a Sportsmedezin) wëlle mir eis Sportler beschtméiglech ënnerstëtzen.

Mat der Grënnung vum LIPHS (Luxembourg Institute for High Performance in Sports), der SportFabrik an dem HPTRC (High Performance Training & Recovery Center) an der Coque, ass d’Betreiung vun eise beschten Athleten an Nowuesstalenter méi professionell ginn an hir international Konkurrenzfäegkeet ass an d’Luucht gaangen. Als DP wëlle mir dee Wee virugoen a besteeënd Institutioune mat den erfuerderleche Ressourcen equipéieren, fir dat ganzt Potenzial vun den Athleten auszeschöpfen.

Niewent dem Elittekader vun der Arméi, ass d’DP dofir, fir eng zivil Carrière fir Sportler ze schafen, déi alternativ Liewensprojeten ustriewen.

Als DP setze mir eis dofir an, datt fräiwëllegt Engagement am Sport soll ugemiess unerkannt a gefërdert ginn. Dofir brauch et nei Impulser. De Congé sportif ass e wichtegt Instrument, fir d’Bedeitung vum Sport z‘ënnersträichen. Mir wëllen d’Fërderung vum Congé sportif bäibehalen an en un déi ablacklech Ëmstänn upassen. Mir wëllen och sécherstellen, datt nieft Spëtzesportler, onverzichtbarem Betreiungspersonal a Schiedsrichteren an Zukunft och Fräiwëlleger am Sport Accès zum Congé sportif kréien.

Sport kann a ville Beräicher eng Virbildfunktioun hunn. D’DP setzt sech fir e properen, dopingfräie Spëtzen- a Breedesport an. D’Lutte géint den Doping an alle Sportaarte soll och an Zukunft viru goen. Mir halen als DP un der Null-Toleranz-Politik fest, a weise Rassismus, Haass an Homophobie am Sport däitlech zeréck.

D’DP wëll eng onofhängeg Ariichtung schafen, déi haaptsächlech dofir suerge soll, Freed an Integritéit am Sport ze sécheren, besonnesch Belästegungen a Mëssbrauch am Ëmfeld vum Sport ze verhënneren an Affer ze supportéieren. Zousätzlech soll se a Kollaboratioun mat ëffentlechen a privaten Institutiounen och de Kampf géint Manipulatioun an d’Vermëttlung vun ethesche Wäerten am Sport an hir Aarbecht integréieren.

D’DP engagéiert sech bewosst fir eng inklusiv Particpatioun vu Mënsche mat Behënnerung am Sport a fërdert aktiv hir Akzeptanz an der Gesellschaft. Mir ënnerstëtzen inklusiv Sportofferen a verschiddene Sportaarten, fir Mënsche mat enger Behënnerung déi gläich Méiglechkeeten ze ginn, fir um Sport deelzehuelen an hirer Passioun nozekommen. Mir si fest dovunner iwwerzeegt, datt de Sport Mënschen zesummebréngt a e gutt Beispill fir d’Inklusioun ass. Dofir fuerde mir fir d’Zukunft eng verstäerkten Ënnerstëtzung vum Luxembourg Paralympic Commitee a vun de Luxembourg Special Olympics.

Als DP setze mir eis fir eng besser Gläichstellungspolitik am Sport an. Frae sinn nach ëmmer an alle Beräicher vum Sport ënnerrepresentéiert a ginn dacks benodeelegt; sief et bei der finanzieller Ënnerstëtzung, der Medieberichterstattung oder bei hire Chancen op eng Carrière am Beräich vun den Trainer a vun de Fonctionnairen. Et si weider Efforten néideg, fir déi Ongläichheeten aus der Welt ze schafe a fir sécher ze stellen, dat Fraen déi selwecht Méiglechkeeten an déi selwecht Unerkennung am Sport kréien.

Cf. Kapital Bildung

Fir Sport a Beweegung am Alldag ze fërderen, setzt d’DP sech dofir an, den ëffentleche Raum mat Beweegungsméiglechkeeten z’equipéieren. D’DP ënnerstëtzt innovativ a multifunktionell Sportanlagen, déi fir all d’Biergerinnen an d’Bierger accessibel sinn.

Als wichtege Sportsfacteur schaft de Sport Beschäftegung a Konsum. Duerch Sport-Satellitekonte kann een op Grond vun Daten déi wirtschaftlech Bedeitung vum Sport fir d’Land festleeën. Mat den Analysë vun 2016-2020 hu mir d’Auswierkunge pro Joer vum Sport op déi national Wirtschaft kënne chiffréieren. Es ass däitlech, datt de Sport sech zu engem dynamesche Wirtschaftsberäich entwéckelt huet, deen och zum Staatsbudget bäidréit. Dofir supportéiert d’DP d’Ëmsetzung vun enger neier, adaptéierter Versioun vum Satellitekont fir 2021-2025, fir déi Entwécklung weider suivéieren ze kënnen.

D’DP setzt sech dofir an, de Programm ProSport ëmzesetzen, deen den Ament entwéckelt gëtt. Haaptzil ass et, fir d’Veräiner z’ënnerstëtzen, déi den Ament keng forméiert Traineren hunn. Mat ProSport wëlle mir et deene Veräiner erlaben, op e Pool un talentéierten Traineren an u kompetente Spezialisten zeréckzegräifen, fir hir Sportsoffer ze verbesseren. An engems wäerte mir de Beruff vum Trainer entspriedend op. Duerch ProSport wëlle mir d’Sportlandschaft zu Lëtzebuerg weider stäerken.

D’DP begréisst d’Aféierung vum Poste vun engem Sportskoordinator an erkennt seng wichteg Roll bei der Fërderung vu sportlechen Aktivitéiten a vun der Participatioun bei Sportsevenementer un. Als DP wëlle mir de Sportskoordinator weider ënnerstëtzen, fir de Gemengen an de Syndikater e besseren a laangfristege Support ze ginn. Dat bedeit, datt de Sportsministère d’Personalkäschte vum Sportskoordinator fir eng Period vu méi ewéi dräi Joer iwwerhuele soll.

D’DP schätzt de COSL als wichtege Partner, fir eng ëmfaassend Sportspolitik ëmzesetzen, déi d’Entwécklung vum Sport op alle Niveauen ënnerstëtzt. D’Konzept vun der Sportsfërderung vum COSL bitt eng wichteg Gesamtstrategie fir d’Fërderung vun der Lëtzebuerger Sportslandschaft. Fir de sëllegen Aufgaben an Erausfuerderungen och an Zukunft gerecht ze ginn, setzt d’DP sech fir eng méi staark Fërderung vum COSL an.

D’DP erkennt de Stellewäert vun den digitale Spiller fir d’Kanner a fir déi Jonk un; mat alle Vir- an Nodeeler. Dee Sport ze verdäiwelen, entsprécht net méi der Realitéit vun haut. D’DP wëll dofir nuancéiert un dee Sujet erugoen. D’DP wäert e Kompetenzzenter fir Computerspiller schafen, deen als Ulafplaz fir Enseignanten, Educateuren, Elteren, Kanner a Jugendlecher funktionéiere soll.

D’DP erkennt och un, datt Computerspiller déi kognitiv, motoresch a sozial Kompetenze fërderen – genee esou wéi déi klassesch Spiller.

Dofir wäert d’DP déi sougenannten E-Sports mat de klassesche Sportaarte gläichsetzen an entspriechend Trainings- a Sportsstrukturen fërderen. Sportler a Federatioune solle finanziell ënnerstëtzt ginn. D’DP setzt sech dofir an, datt den E-Sport eng olympesch Perspektiv kritt.

Deelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp