Begéinen Xavier Bettel Header

Begéint eis

Member an der DP ze sinn, d.h. sech kënnen anzebréngen, ze diskutéieren an aktiv d’Zukunft mat ze gestalten. Mir freeën eis schonn op dech a wëllen dech kenneléieren. Et ass eis wichteg, dass vill Leit sech politesch engagéieren, fir dass mir d’Zukunft vum Land zesumme plangen an organiséiere kënnen–am Sënn vun all de Bierger hei am Land.

Meet & Greet

Mir organiséiere reegelméisseg e virtuelle Meet & Greet, bei deem mir matenee schwätzen an eis besser kenne léieren.

Konferenzen

Konferenzen Carole Hartmann

Kaffispaus – dat ass eise Podcast, bei deem zwou Persounen aus dem ëffentleche Liewe bei enger Taass Kaffi matenaner schwätzen.

Chambervisiten

Chambervisiten Fernand Etgen

Du wëlls eng Kéier d’Chamber vu ganz no erliewen? D’Deputéiert vun der DP organiséiere reegelméisseg Chambersvisitten.

Chambervisitten

Chambervisiten Fernand Etgen

Du wëlls eng Kéier d’Chamber vu ganz no erliewen? D’Deputéiert vun der DP organiséiere reegelméisseg Chambersvisitten.

Chambervisiten Fernand Etgen