Bildung

Bildung an Héichschoul

Bildung: Fair Zukunftschancë fir ons Kanner

D’Bildung ass déi wichtegst Ressource vun eisem Land. Si hëlleft ebe just jonke Leit, fir hiren eegene Wee ze fannen. Den Accès zu gudder, universeller Bildung ass e Mënscherecht an ass net nëmme wichteg fir ons Wirtschaft a fir ons Innovatiounscapacitéit, ma virun allem fir déi perséinlech Entwécklung vu jidder Eenzelen. D’Bildung ass virun allem d’Viraussetzung fir déi aktiv Bedeelegung vun erwuessenen a responsabele Bierger um berufflechen, politeschen a gesellschaftleche Liewen.

D’Bildung steet domadder am Déngscht vun de Leit a vun der Gesellschaft a muss sech ëmmer nees upassen. Déi lescht Joer huet sech de Bildungssystem erëm géintiwwer der Gesellschaft opgedoen. Nei Bildungsoffere sinn den ënnerschiddlechen Talenter a Sproochbiographien ugepasst ginn, ma och den neien Uspréch vun der Wirtschaft a vun der Gesellschaft. All Schüler soll eng fair Chance op eng gutt Qualifikatioun an e gudden Ofschloss kréien.

D’Qualitéitsoffensiv an der Kannerbetreiung, 20 Stonne gratis Sproochefréifërderung fir all Kand, d’Schafe vu regionalen Direktiounen an de Grondschoulen, eng iwwerfälleg Reform vun der „Education différenciée“, eng schrëttweis Upassung vun der Beruffsausbildung, d’Lycéesreform, dat neit Fach „Liewen a Gesellschaft“, den neien Iwwergang vun der Grondschoul an de Secondaire an nach villes méi. Nach ni sinn an enger eenzeger Legislaturperiod esou déifgräifend Bildungsreformen decidéiert an ëmgesat ginn, fir de Bildungssystem ze moderniséieren a méi sozial duerchlässeg ze maachen.

D’Politik vun der DP am Bildungsberäich baut op fënnef Prinzipien op, déi an den nächste Joren all de Kanner besser Zukunftschancë garantéiere wäerten:

1. Kontinuitéit a Qualitéit vun de Reformen

D’DP wäert sech déi nächst Joren op d’Ëmsetzung, d’Evaluatioun an op d’Weiderentwécklung vun dëse Reforme konzentréieren. Et ass wichteg, datt d’Reforme genuch Zäit kréien, fir ze wierken. Broseleg Upassungen oder esouguer d’Ofschafe vun de Reformen géingen eise Bildungssystem ëm Joren zeréckgeheien a wären irresponsabel vis-à-vis vun de Schüler, den Elteren an de professionellen Acteuren.

2. D’Kand am Mëttelpunkt

Mam Schafe vun engem Ministère fir Bildung, Kanner a Jugend, huet d’DP alleguerten d’Beräicher ënner engem Dag regroupéiert, déi sech mat der Fërderung an der Ënnerstëtzung vun de Kanner a Jugendleche beschäftegen. Doduercher konnt eng Politik ëmgesat ginn, an där d’Kand am Mëttelpunkt steet an déi net duerch administrativ Barrière behënnert gëtt. A ville Beräicher hunn de konzeptuellen Austausch tëschent formaler a net-formaler Bildung zu enger géigesäiteger Beräicherung an zu Progrèse gefouert. D’DP wäert eise Bildungssystem och weider op de Saile vun der formaler a vun der net-formaler Bildung entwéckelen.

3. Ënnerschiddlech Bildungsoffere fir ënnerschiddlech Talenter

An de Bildungsdebatten déi lescht Joerzéngten ass vill iwwert deen eenzeg richtege Schoulmodell gestridde ginn. D’DP huet sech dofir agesat, datt d’Bildungslandschaft zu Lëtzebuerg den Talenter an den Interessie vun de Kanner a vun de Jugendlechen entsprécht.

4.Vertrauen an Autonomie

Reforme vun uewen erof hunn nach kee Bildungssystem nohalteg verbessert. D’Politik muss Qualitéitsziler virginn, ma de Wee dohinner ass verschidden, jee no Regioun oder Institutioun. D’Villfalt vun den Demarchen a vun de Konzepter ass eng Beräicherung vun eisem Bildungswiesen. D’DP setzt op e Partenariat mat den Direktiounen, den Enseignanten an den Educateuren, fir eist Bildungswiese weiderzëentwéckelen. Déi Vertrauensbasis muss an den nächste Jore weider ausgebaut ginn.

5. Innovatioun a Moderniséierung

D’DP huet déi lescht fënnef Joer vill an d’Innovatiounskraaft vun eisem Bildungssystem investéiert. Z.B. an déi nei Medien an an d’Digitaliséierung, ma och an de Beräich vum Entreprenariat oder vun der nohalteger Entwécklung. Nei Technologien a nei Medie stinn haut als Fach um Schoulprogramm, ginn awer och gebraucht fir Schoulmatière ze vermëttelen. D’DP schafft mat dësen an anere Reformen e laange Retard an eisem Bildungssystem op. Dës Efforte musse virugoen, fir kënne mat de gesellschaftlechen Entwécklunge matzehalen.

Gouvernance vun der Bildungspolitik

„Lëtzebuerger Modell“ fir eist Bildungswiese stäerken

D’DP wäert e „Lëtzebuerger Bildungsdësch“ asetzen. Dëst onofhängegt Gremium soll hëllefen, fir d’Debatte ronderëm d’Bildung ze versachlechen, fir e gesellschaftleche Konsens an de wichtegste bildungspolitesche Projeten auszeschaffen an esou fir déi noutwenneg Kontinuitéit an der Bildungspolitik, iwwer e puer Legislaturperioden ewech, ze suergen. Fir dee gréisstméigleche Konsens ze fannen, sollen alleguerten déi betraffen Acteuren um „Bildungsdësch“ sëtzen: d’Enseignanten, d’Schüler, d’Schouldirekteren, d’Elteren, ma och Vertrieder aus der Wëssenschaft an aus der Zivilgesellschaft, déi duerch de kierzlech geschafenen „Observatoire national de la qualitéscolaire“ an duerch de „Conseil national des Programmes“ vertruede ginn. Och d’Parlament wäert seng Plaz um „Lëtzebuerger Bildungsdësch“ hunn, fir d’Iwwerparteilechkeet vun de Proposen ze garantéieren. Nëmmen e Konsens an de wichtegste bildungspolitesche Froen garantéiert, datt de ganze System sech kann a Rou an an der Kontinuitéit entwéckelen. Déi wichtegste Viraussetzung fir d’Qualitéit an der Schoul.

Grondschoul

Regional Direktiounen entwéckelen

Déi am Joer 2017 geschafe regional Direktiounen an der Grondschoul, gi weider ausgebaut an duerch administratiivt Personal verstäerkt. Hir Kompetenze géintiwwer de Gemengen a punkto Personalfroe gi gekläert. De Fokus vun den Direktiounen an den nächste 5 Joer soll an der Entwécklung vum Unterrecht leien.

„Guichets Uniques“ vun der Bildung schafen

Uechter d’ganz Land wäerten déi regional Direktiounen e „Guichet unique“ ubidden, wou Informatiounen an Demanden iwwert d’Bildung zentral behandelt ginn.

Weider berufflech Perspektive fir d’Léierpersonal schafen

D’DP wäert konkret Perspektive fir d’Léierpersonal schafen, dat sech weider spezialiséiere wëll. Dat gëllt zemol fir d’Beräicher vun der Inclusioun, der Digitaliséierung an dem Schoulmanagement.

Zesumme mat der Uni.lu Master-Formatiounen an der Bildung ausschaffen

D’Uni Lëtzebuerg soll berufsbegleedend Master-Studien an de Beräicher vun der Sonderpädagogik, dem Schoulmanagement an den „Educational Technologies“ offréieren.

Spezialiséiert Enseignante fir „Compétences numériques“ (I-CM) engagéieren

Nieft den aktuellen Enseignante fir Kanner mat spezielle Besoinen (I-EBS), gëtt spezialiséiert Personal gesicht, fir de Beräich vun den neie Medien a vun „Digital skills“ an der Grondschoul. Si sollen de Schoulen dobäi hëllefen, fir Strategien zum Asaz vun neien Technologien am Unterrecht z’entwéckelen. D’I-CM wäerte weider als Schoulmeeschter aktiv sinn a gi just als Responsabel fir ICT-Froe fräigestallt.

Formation continue ECTS-konform gestalten

Fir de Schoulmeeschter d’Geleeënheet ze ginn, fir a spezifesche Beräicher Kompetenzen opzebauen, déi wichteg fir d’Schoul sinn, wäert eng Weiderbildung vum IFEN („Institut de formation de l’Éducation nationale“) zesumme mat der Uni.lu offréiert ginn, déi ECTSkonform ass an déi ka fir de Master ugerechent ginn. Esou sollt et méiglech sinn, fir iwwer Joren ECTS-Punkten ze sammelen an esou de Master ze kréien.

De „Coding“ spilleresch an der Grondschoul aféieren

D’DP wäert d’Kanner an der Grondschoul an enger spillerescher Manéier un d’Logik vum Programméieren eruféieren. Deementspriechend Modeller wäerte fir d’Couren an de Sciences naturelles entwéckelt an dono an de Mathematik-Unterrecht integréiert ginn.

Digitale Programm fir de Sproochenunterrecht entwéckelen

An de leschte Joren si computer-ënnerstëtzt Mathematik-Course mat groussem Succès an de Lëtzebuerger Schoulen agefouert ginn. D’DP wäert esou eng Offer och fir Däitsch a Franséisch entwéckele loossen. Zemol an de Sprooche kënnen digital Supporte en differenzéierten Unterrecht garantéieren.

Digital Übungsplattform fir Schüler opbauen

Schüler mat engem schouleschen Defizit mussen den Ament Material vu verschiddener Qualitéit um fräie Maart kafen. D’DP wäert mat de Produzente vun deem Schoulmaterial eng digital Plattform opbauen, déi de Schüler fräi zougänglech ass an en héichwäertege Support bedeit.

Generelle Support bei den Hausaufgaben duerch d’Léierpersonal

D’Fro vun der Hëllef bei den Hausaufgaben tëschent de Grondschoulen an de Maisons Relaise bleift wieder op. D’DP wäert dofir suergen, datt d’Hëllef bei den Hausaufgaben duerch qualifizéiert Personal méi attraktiv gëtt, och finanziell. Zesumme mat alle Schoule soll eng flächendeckend Offer séchergestallt ginn.

De Fonctionnement a Schoulzykle bewäerten

D’Organisatioun a Schoulzykle soll d’Schoulen dozou animéieren, fir den Unterrecht méi staark ze differenzéieren. Déi Iddi schéngt awer op ville Plazen net virukomm ze sinn. D’DP wäert eng Evaluatioun vum Konzept maachen an et un d’Realitéiten um Terrain upassen.

D’Berechnung vum Contingent evaluéieren an eventuell iwwerdenken

Ënner Berécksiichtegung vun engem sozio-ekonomeschen Index sollt d’Verdeelung vun de Ressourcen am Schoulsystem méi gerecht ginn, fir méi en grouss Chancëgläichheet ënnert de Schüler ze suergen. D’Praxis huet awer gewisen, datt et Regiounen a Schoule gëtt, déi viru méi groussen Erausfuerderunge stinn, wéi anerer. D’Zuel vun de Schüler, déi net déi am Léierplang ageschriwwe Kompetenzen entwéckelt hunn, beleeën dat. D’DP wäert d’Berechnung vum Contingent op de Leescht huelen an e System schafen, deen et erlaabt fir besser op d’Problemer an op d’Erausfuerderunge vun eenzele Schüler anzegoen.

Efforten a Richtung Inclusioun an der Grondschoul weiderféieren

D’DP huet mat der Reform an der „Éducation différenciée“ e Projet ëmgesat, deen e richtege Paradigmewiessel an der Inclusioun bedeit a Lëtzebuerg do Joerzéngten no vir bréngt. An der Grondschoul wëll d’DP elo de Support esouwäit virundreiwen, datt all Schoul op d’mannst ee spezialiséierten Enseignant fir Kanner mat spezifesche Besoinen (I-EBS) engagéiert. Dës „Équipes de Soutien pour Enfants àBesoin“ (ESEB) wäerte verstäerkt ginn, wann et néideg ass. Dat gëllt och fir déi ambulant Ënnerstëtzung duerch déi national Kompetenzzentren.

Therapie-Zentre fir schwéier verhalensopfälleg Kanner

Fir absolut Ausnamefäll, an deenen d’Suerge vun de Kanner esou grouss sinn, datt net un eng Bedeelegung um reguläre Cours ze denken ass, wäert d’DP sozio-therapeutesch Zentren opbauen.

Beräicher fir d’Elteren an de Grondschoulen

D’DP wäert sech dofir asetzen, datt d’Grondschoulen –esouwäit se kënnen –Beräicher installéieren, an deenen sech d’Eltere kënne mat den Enseignante gesinn. Dës Beräicher solle gläichzäiteg eng Vitrinn no bausse sinn, wou d’Schoul hir Aarbecht mat de Kanner presentéiert a wou d’Elteren iwwer wichteg Themen informéiert ginn.

Mat Beweegung léieren: Projet „Beweegt Schoul“ ausbauen

D’DP wëll de Projet „Beweegt Schoul“ an de Grondschoulen an an de Maisons Relaise weider ënnerstëtzen, fir eppes géint de Beweegungsmangel vu ville Kanner ze maachen. D’Zil ass et fir zousätzlech 15 bis 20 Minutte Beweegung z’integréieren. Duerch Oplockerungsphasen, beweegt Pausen, Beweegungsstatiounen am Klassenzëmmer, ma och duerch e beweegten Unterrecht, kréien d’Kanner Loscht a Freed un der Beweegung vermëttelt a gläichzäiteg gëtt hir Konzentratiouns- a Léiercapacitéit erhéicht.

Administrativen Opwand reduzéieren

D’DP wäert den administrativen Opwand fir d’Léierpersonal, d’Elteren an d’Direktioune Schrëtt fir Schrëtt reduzéieren. Fir d’éischt wäert d’Digitaliséierung vun allen administrative Schrëtt den Informatiounsfloss an d’Demandëvis-à-vis vun der Direktioun oder vum Ministère vereinfachen. Desweidere wäert d’DP eng Taskforce aus Vertrieder vum Schoulmeeschtercorps, de Schouldirektiounen a vum Ministère schafen, fir konkret Virschléi ze maachen, wéi een den administrativen Opwand ka reduzéieren.

D’Methode vun der Evaluatioun bewäerten an harmoniséieren

Duerch d’Reformen aus de leschte fënnef Joer,ginn et haut, jee no Schoulstuf, ënnerschiddlech Evaluatiounsmethoden. D’DP wäert eng extern Bewäertung vun deene verschiddene Methoden an Optrag ginn an da probéieren, fir d’Grondprinzipie vun der Evaluatioun ze harmoniséieren.

Secondaire a Beruffsausbildung

Gestaltungs- an Entscheedungsfräiheet vun de Schoule garantéieren

An dëser Legislaturperiod kruten d’Grondschoulen an de Secondaire däitlech méi Gestaltungsan Entscheedungsfräiheeten accordéiert. D’Autonomie vun de Schoule gouf esou kloer gestäerkt an d’Vertrauen an d’Enseignante gouf ënnermauert. D’DP bekennt sech weider zur Entscheedungs-Autoritéit vun de Schoulen am Kontext mat der Profilbildung, de Finanzen, dem Personal a mat de pädagogeschen Inhalter. D’Politik hirersäits soll weider kloer, national uniform Zilsetzunge virginn, déi d’Schoulen am Kader vun hirem Spillraum erreeche mussen.

„Ënnerschiddlech Schoule fir ënnerschiddlech Schüler“ garantéieren

D’DP wëll keng Eenheetsléisung fir eis Kanner. Déi vun der DP lancéiert Diversifikatioun vum der ëffentlecher Schouloffer soll och an der nächster Legislaturperiod weidergefouert ginn. Mir brauche Schoulen, déi esou villfälteg si wéi d’Talenter an d’Besoine vun eise Schüler. En vue vun der Verschiddenheet vun eise Schüler, sollen d’Schoulen och an Zukunft ënnerstëtzt ginn, fir en eegene Profil auszeschaffen a fir sech de lokalen, soziokulturellen a sproochleche Realitéite vun hire Schüler unzepassen.

 

D’Lëtzebuerger Schoullandschaft soll dofir weider an d’Breet wuessen, fir all Schüler d’Méiglechkeet ze ginn, déi Schoul erauszewielen, déi am beschten zu sengem Profil an zu sengem Beruffswonsch passt.Just esou huet all Schüler eng fair Chance op eng gutt Formatioun an op e gudden Ofschloss. Nëmme wann déi ëffentlech Schoul dës ënnerschiddlech Profiller vun de Schüler kennt, an déi passend Offer duerzou entwéckelt, ka si hirem Usproch gerecht ginn, fir all Kand fair Bildungschancen ze garantéieren. D’Diversifikatioun vun der ëffentlecher Schoul stäerkt déi ëffentlech Schoul.

Offer u Klasse mat engem europäesche Programm ausbauen

D’Ouverture vun der éischter, ëffentlecher internationaler Schoul zu Déifferdeng am Joer 2016, war e grousse Succès. Domadder war et fir d’éischte Kéier méiglech, fir e gratis Zougang zu de Programme vun der Europaschoul ze kréien. Antëscht ginn och europäesch Klassen zu Munneref, zu Jonglënster an zu Klierf ugebueden. D’DP wäert déi Offer, jee no Nofro, weider ausbauen. D’DP wäert och eng weider ëffentlech Europaschoul ronderëm d’Stad opmaachen, fir déi Offer an allen Deeler vum Land ze garantéieren.

Thematesch Schwéierpunkten an de Schoule fërderen

D’DP huet d’Schoulen déi lescht fënnef Joer dobäi ënnerstëtzt, fir Profiller an de Beräicher ICT, Nohalteg Entwécklung an Entreprenariat z’entwéckelen. D’Schoule kréie weider gehollef, fir eegen thematesch Profiller a Schwéierpunkten ze developpéieren. Dat erhéicht d’Diversifikatioun vun der Schouloffer an d’Auswiel fir d’Schüler. Mir brauchen eng Schouloffer, déi esou villfälteg ass, ewéi d’Interessien an d’Talenter vun de Schüler.

Kompetenze fir Problemer ze léisen an de Mëttelpunkt stellen

De Lëtzebuerger Schoulsystem muss sech domadder ausenanersetzen, datt d’Kompetenzen am 21. Joerhonnert net doranner bestinn, fir Wëssen opzesoen –well „Google weess alles“ –ma éischter an der Kompetenz vum Léise vu komplexe Froen am Team. Hei gi Kompetenze gefuerdert, ewéi Teamaarbecht, Kreativitéit, Selbstbewosstsinn an eng positiv Feedback- a Feelerkultur. D’DP wäert Schoule massiv ënnerstëtzen, déi op esou kooperatiivt Léieren oder „Design Thinking“ setzen.

Pilot-Schoul am Süden etabléieren

Mam Lycée Ermesinde huet den Zentrum eng Schoul, déi als Pilot-Projet gegrënnt ginn ass an déi alternativ Léiermethoden offréiert. An Zesummenaarbecht mat der Uni Lëtzebuerg, wäert d’DP en ähnleche Projet am Süde vum Land entwéckelen. Dës Schoul soll –am Kader vun der Grondausbildung fir Enseignanten a vun der Weiderbildung am IFEN –d’Méiglechkeet bidden, fir „Best-Practices“ z’illustréieren.

De Fokus op d’Entwécklung vum Unterrecht leeën

D’DP wäert d’Schoulen duerzou animéieren, fir intern Weiderbildung an „Journées Pédagogiques“ ronderëm d’Thema Unterrechtsentwécklung z’organiséieren. D’DP wäert de Schoulen Experten zur Säit stellen, déi si dobäi ënnerstëtzen, wann d’Schoul dat wëll. Schliisslech entscheet d’Qualitéit vun der Schoul sech am Klassesall. De wichtegste Faktor ass a bleift den Enseignant a säin Unterrecht.

Didaktesch Formatioun fërderen

Enseignante sinn d’Experte vum Schoulhalen a vum Léieren. Fir dësem Usproch gerecht ze ginn, brauche si eng zolidd Formatioun an der Didaktik an an der Pädagogik. Dat gëtt den Ament zum groussen Deel iwwert d’Stagezäit garantéiert. Am Kader vun enger Reform vum Stage, wëll d’DP de Leit mat enger fachdidaktescher Formatioun besser Méiglechkeete ginn, fir hire Stage kënnen ze reduzéieren. Dat géing dann esou fonctionnéieren, ewéi an der Grondschoul.

Schoulesch Defiziter zilorientéiert ugoen

Schwaach Schüler an hir Famillje sinn am Lëtzebuerger Schoulsystem nach vill ze dacks op sech eleng gestallt, bei der Sich no passender Hëllef. D’DP ass der Meenung, datt all motivéiert Schüler sollen e fräien Accès zu „Appuis“-Stonnen an zu héichqualitativem Material an hirer Schoul hunn. Dat sollt hinnen –zesumme mat engem individualiséierte Plan –hëllefen, fir hir Schwächten ofzebauen. D’DP wäert deementspriechend Offere mat de Schoulen ausschaffen.

Sproochekolonië fir d’Schüler aus dem Secondaire organiséieren

An Zesummenaarbecht mat de respektive Länner an hire Vertriedungen, wäert d’DP en Netzwierk u Siten am Ausland schafen, wou d’Schüler aus dem Secondaire eng Sproochevakanz op Franséisch, Däitsch oder Englesch maache kënnen. D’Vermëttele vun deene Sprooche geschitt am beschte lieweg an um Terrain. Esou Sproochekolonien hëllefen de Schüler net nëmmen, fir eventuell Hemmschwellen ofzebauen an an enger anerer Sprooch ze schwätzen, ma si fërdert och en natierlecht an intuitiivt Léiere vu frieme Sproochen. Esou Sproochevakanze kënnen och eng sënnvoll Alternativ zu enger Vakanzenaarbecht sinn oder hëllefen, fir sproochlech Defiziter wärend der Summervakanz opzeschaffen.

„Equipes socio-éducatives“ an Offere vu baussent der Schoul ausbauen

Nieft dem SEPAS („Service Psycho-social et d’accompagnement scolaire“) wäert d’DP an all de Lycéeën „Équipes socio-éducatives“ opbauen, déi méi am Beräich vun der Präventioun a vun der fräier Jugendaarbecht aktiv sinn an eng ganz Partie u pädagogeschen Offere wäerten entwéckelen.

Stonnen ouni Schoul ofschafen

Am Lëtzebuerger Schoulsystem falen an der Moyenne knapps 7% vun de Stonnen aus, well den Enseignant feelt. Déi Stonne gi just wéineg vun aneren Enseignanten iwwerholl, déi dann den Unterrecht garantéieren. Fir déi aner Fäll wëll d’DP de System vun de Surveillance esou änneren, datt „Équipes Socio-Educatifs“ déi Zäit interessant Programmer mat de Schüler maachen (z.B. politesch Bildung, nohalteg Entwécklung oder Orientatioun).

Inclusioun ass och am Secondaire méiglech

Nëmme wa Lëtzebuerg e permanenten, international unerkannte Personalstandard erreecht, komme mir dem inklusive Schoulsystem méi no. Dofir wëll d’DP – esou wéi am Modell vun de Grondschoulen – e kohärent Inclusiounskonzept fir de Secondaire ausschaffen, an deem déi national Kompetenzzentren, de CAR („Commission des Aménagements Raisonables“), de CEPAS an de SEPAS agebonne sinn. D’DP wäert dofir suergen, datt de Secondaire méi spezifesch forméiert Fachpersonal kritt, fir d’Inclusioun vun alle de Kanner z’erméiglechen. D’DP wäert och déi extra-pädagogesch Kompetenzzentre fir Léierschwächten, fir héichbegaabt Schüler a fir déi sozio-emotional Entwécklung weider ausbauen. Fir datt se –esou wéi déi aktuell Kompetenzzentren, d’Schoule kënne beim Ëmgang mat Schüler mat ex-pädagogesche Besoinen ënnerstëtzen.

Mediekompetenz vun de Schüler stäerken

Déi digital Revolutioun bitt net nëmme Chancen, ma och Risiken. Wéinst dem grousse Succès vum Internet a vun den neie Medien, gëtt d’Fro vun engem effikasse Schutz vun de Grondschüler a vun den Teenager ëmmer méi wichteg. D’DP wäert dofir d’Mediekompetenz queesch duerch d’Fächer verstäerken. D’Schüler sollten e kritesche Bléck an hirem digitalen Ëmfeld a mat der Informatiounswell behalen a léiere fir Informatiounsquelle bewosst ze hannerfroen.

En Tablett fir all Schüler

„Tablet Computing“ ass a ville Beruffsbranchen zu enger Schlësselkompetenz ginn a soll dofir och méi an den Alldag vun der Schoul integréiert ginn. Mir wëllen dofir net just d’„iPadKlassen“ ausbauen, ma mëttelfristeg e „one-to-one“-Equipement an de Schoulen aféieren. Mir wëllen, datt all Schüler déi nämmlecht Konditiounen a sengem Cours huet. Nieft enger grondleeënder Mediekompetenz sollen d’Schüler och déi digital Geschirkëscht fir d’Produktioun vu kreative Produite kenneléieren. D’DP wäert och d’Offer vun der digitaler Weiderbildung fir Enseignanten ausbauen.

Informatik-Sektioun ausbauen

Am Laf vun der Moderniséierung vum Enseignement secondaire classique (ESC) ass schonn eng nei Sektioun fir Informatik a fir Kommunikatioun (Sektioun I) geschaf ginn. En vue vun der grousser Demande vun de Schüler a vun der Ekonomie, wäerte mir d’Sektioun I verallgemengeren. Am Kader vum Schafe vun hirer Profiller, wäerte mir d’Schoulen aus dem Secondaire dozou encouragéieren, fir hir Offer am Beräich vun esou digitale Kompetenzpolen auszebauen.

„Coding“ – D’Sprooch vun der Zukunft léieren

De „Coding“ wäert an den nächste Joren zu enger wichteger Kärkompetenz an der digitaliséierter Beruffswelt ginn. Obwuel vill Mënschen all Dag de Computer oder de Smartphone benotzen, feelt ville vun hinnen de grondleeënde Knowhow iwwert de Fonctionnement an iwwert d’Programméiersprooch vun deene Computer.

 

Fir d’Verständnis vun der digitaler Welt a vum Fonctionnement vu Computer ze fërderen, wëll d’DP de „Coding“ an de Schoulprogramm ophuelen. Mir wëllen d’Kanner schonn an der Grondschoul spilleresch un d’Programmatioun eruféieren, fir datt si kënnen éischt Erfarungen an éischt Schrëtt an der Logik an an den Algorithme léieren. Am Secondaire sollen „Digital Skills“ an e Verständnis fir verschidde Programméiersproochen als transversaalt Thema an d’Programmer opgeholl ginn. Dat soll virun allem an der Mathematik an an de Naturwëssenschafte geschéien.

MINT-Fächer fërderen, Innonvatiounssite festegen

D’DP wäert en iwwergräifend Konzept fir d’Fërderung vun Technik a vun Naturwëssenschaften am ganze Bildungswiesen ëmsetzen. Vun de Maisons Relaisen iwwer d’Grondschoul bis bei de Secondaire wäert den Interessi un de sougenannte MINT-Fächer (Mathematik, Ingenieurswëssenschaften, Naturwëssenschaften, Technik) stimuléiert ginn. Nëmmen esou kënne mir jonk Mënschen an de Schoulen an déi entspriechend Ausbildungsfilièren orientéieren. Duerch de Progrès vun der Digitaliséierung, d’Fërderung vun neie Beräicher, wéi der Zirkularwirtschaft, ma och duerch den Ausbau vum Wirtschaftsstanduert Lëtzebuerg, gëtt eng Abberzuel un Aarbechtsplazen am technologeschen an am naturwëssenschaftleche Beräich geschaf. An deem Kontext setzt d’DP sech och fir den Ausbau vun der Zesummenaarbecht mat de Studenten a mat de Beruffsorganisatiounen an.

„Luxembourg Science Center“ ausbauen

De Luxembourg Science Center vun Déifferdeng ass e reegelrechte Publikumssuccès. Esouwuel bei Schoulen, Betreiungsariichtungen oder Familljen, bei Gruppen an Touristen. An Experimentéierstatiounen oder a Workshoppe gesinn d’Visiteuren ewéi spannend an opreegend Naturwëssenschaft an Technik kënne sinn. D’DP wäert dës wëssenschaftlech Erliefniswelt weider ausbauen, fir d’Orientatioun vun de Jugendlechen a Richtung vun der Technik a vun den naturwëssenschaftleche Formatiounen ze fërderen.

Beruffsausbildung opwäerten

D’DP wäert an enker Zesummenaarbecht mat de Beruffschamberen déi dual Formatioun weider fërderen, fir géint de Manktem u qualifizéiertem Personal virzegoen. Duerzou gehéiert d’Schafe vun engem duale BTS an d’Méiglechkeet fir kënnen d’Première an en DAP am gläichen Ofschlossjoer ze kréien. Wieder soll fir all Ausbildung eng passend Uschlossausbildung offréiert ginn, fir datt sech d’Léierbouwen an -Meedercher kënne vum CCP, iwwert den DAP, bis zum Technikerofschloss an duerno iwwert de BTS an eng Héichschoulformatioun eropschaffen. Dat bitt all de Concernéierten an der Beruffsformatioun déi gläich Perspektive wéi de Schüler am klasseschen oder am generelle Secondaire. Awer mam Virdeel, datt een no all ofgeschlossenem Joer kann ouni Problem an d’Aarbechtswelt wiesselen.

 

D’DP wäert an enker Zesummenaarbecht mat de Beruffschamberen, d’Weiderbildung an der Beruffsausbildung ausbauen. Staatlech a privat Weiderbildungszentre solle vergläichbar ma komplementar Offere maachen, déi deemnowéi d’Recht op e staatlechen Diplom méiglech maachen.

Deelzertifikatioun a Beruffsbildungswierk schafen

D’DP wäert d’Méiglechkeet vun enger Deelzertifikatioun schafen, fir Schüler mat limitéierte Leeschtungscapacitéiten.

Gratis Accès fir d’Meeschterprüfung aféieren

D’DP wäert e gratis Accès fir d’Meeschterprüfung aféieren, fir de Wee an d’Selbststännegkeet an an d’Entreprenariat ze fërderen.