Bildung an Héichschoul

Bildung: Fair Zukunftschancë fir ons Kanner

D’Bildung ass déi wichtegst Ressource vun eisem Land. Si hëlleft ebe just jonke Leit, fir hiren eegene Wee ze fannen. Den Accès zu gudder, universeller Bildung ass e Mënscherecht an ass net nëmme wichteg fir ons Wirtschaft a fir ons Innovatiounscapacitéit, ma virun allem fir déi perséinlech Entwécklung vu jidder Eenzelen. D’Bildung ass virun allem d’Viraussetzung fir déi aktiv Bedeelegung vun erwuessenen a responsabele Bierger um berufflechen, politeschen a gesellschaftleche Liewen.

D’Bildung steet domadder am Déngscht vun de Leit a vun der Gesellschaft a muss sech ëmmer nees upassen. Déi lescht Joer huet sech de Bildungssystem erëm géintiwwer der Gesellschaft opgedoen. Nei Bildungsoffere sinn den ënnerschiddlechen Talenter a Sproochbiographien ugepasst ginn, ma och den neien Uspréch vun der Wirtschaft a vun der Gesellschaft. All Schüler soll eng fair Chance op eng gutt Qualifikatioun an e gudden Ofschloss kréien.

D’Qualitéitsoffensiv an der Kannerbetreiung, 20 Stonne gratis Sproochefréifërderung fir all Kand, d’Schafe vu regionalen Direktiounen an de Grondschoulen, eng iwwerfälleg Reform vun der „Education différenciée“, eng schrëttweis Upassung vun der Beruffsausbildung, d’Lycéesreform, dat neit Fach „Liewen a Gesellschaft“, den neien Iwwergang vun der Grondschoul an de Secondaire an nach villes méi. Nach ni sinn an enger eenzeger Legislaturperiod esou déifgräifend Bildungsreformen decidéiert an ëmgesat ginn, fir de Bildungssystem ze moderniséieren a méi sozial duerchlässeg ze maachen.

D’Politik vun der DP am Bildungsberäich baut op fënnef Prinzipien op, déi an den nächste Joren all de Kanner besser Zukunftschancë garantéiere wäerten:

1. Kontinuitéit a Qualitéit vun de Reformen

D’DP wäert sech déi nächst Joren op d’Ëmsetzung, d’Evaluatioun an op d’Weiderentwécklung vun dëse Reforme konzentréieren. Et ass wichteg, datt d’Reforme genuch Zäit kréien, fir ze wierken. Broseleg Upassungen oder esouguer d’Ofschafe vun de Reformen géingen eise Bildungssystem ëm Joren zeréckgeheien a wären irresponsabel vis-à-vis vun de Schüler, den Elteren an de professionellen Acteuren.

2. D’Kand am Mëttelpunkt

Mam Schafe vun engem Ministère fir Bildung, Kanner a Jugend, huet d’DP alleguerten d’Beräicher ënner engem Dag regroupéiert, déi sech mat der Fërderung an der Ënnerstëtzung vun de Kanner a Jugendleche beschäftegen. Doduercher konnt eng Politik ëmgesat ginn, an där d’Kand am Mëttelpunkt steet an déi net duerch administrativ Barrière behënnert gëtt. A ville Beräicher hunn de konzeptuellen Austausch tëschent formaler a net-formaler Bildung zu enger géigesäiteger Beräicherung an zu Progrèse gefouert. D’DP wäert eise Bildungssystem och weider op de Saile vun der formaler a vun der net-formaler Bildung entwéckelen.

3. Ënnerschiddlech Bildungsoffere fir ënnerschiddlech Talenter

An de Bildungsdebatten déi lescht Joerzéngten ass vill iwwert deen eenzeg richtege Schoulmodell gestridde ginn. D’DP huet sech dofir agesat, datt d’Bildungslandschaft zu Lëtzebuerg den Talenter an den Interessie vun de Kanner a vun de Jugendlechen entsprécht.

4.Vertrauen an Autonomie

Reforme vun uewen erof hunn nach kee Bildungssystem nohalteg verbessert. D’Politik muss Qualitéitsziler virginn, ma de Wee dohinner ass verschidden, jee no Regioun oder Institutioun. D’Villfalt vun den Demarchen a vun de Konzepter ass eng Beräicherung vun eisem Bildungswiesen. D’DP setzt op e Partenariat mat den Direktiounen, den Enseignanten an den Educateuren, fir eist Bildungswiese weiderzëentwéckelen. Déi Vertrauensbasis muss an den nächste Jore weider ausgebaut ginn.

5. Innovatioun a Moderniséierung

D’DP huet déi lescht fënnef Joer vill an d’Innovatiounskraaft vun eisem Bildungssystem investéiert. Z.B. an déi nei Medien an an d’Digitaliséierung, ma och an de Beräich vum Entreprenariat oder vun der nohalteger Entwécklung. Nei Technologien a nei Medie stinn haut als Fach um Schoulprogramm, ginn awer och gebraucht fir Schoulmatière ze vermëttelen. D’DP schafft mat dësen an anere Reformen e laange Retard an eisem Bildungssystem op. Dës Efforte musse virugoen, fir kënne mat de gesellschaftlechen Entwécklunge matzehalen.

Gouvernance vun der Bildungspolitik

Grondschoul

Secondaire a Beruffsausbildung

Deelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp